WP-Typography

Ett av mina favo­rit­tillägg till Word­Press är WP-Typo­grap­hy. Tyvärr har det­ta tillägg inte upp­da­te­rats på två år, vil­ket gör att det har vis­sa nack­de­lar, främst att det inte pas­sar till­sam­mans med WP Mark­down. Jag har en upp­da­te­rad ver­sion som jag fun­de­rar på att se hur man kan få in i den offi­ci­el­la,har lagt upp på Git­hub med väl­digt små för­änd­ring­ar, främst har jag tagit bort depreca­ted saker, och änd­rat namn på en klass (HTML par­sern).