The good, the bad and the ugly, recruitment edition

Nja, jag kanske inte tän­ker hänga ut “the bad” och “the ugly”, åtminsto­ne inte med namn, men jag vill gär­na få ur mig litet om vad jag har sett under den här tiden jag har sökt jobb.

The Good

Mitt abso­lut favo­ri­tre­kry­te­rings­fö­re­tag är Bravu­ra, som tyvärr inte har för många jobb, men rekry­te­rar­na är väl­digt trev­li­ga och hjälp­sam­ma, och sidan har ett par myc­ket bra delar, där det som jag äls­kar över allt annat är två bitar:

  1. Man ansö­ker på sam­ma sida som annon­sen
  2. Sidan hål­ler reda på huruvi­da man har sökt tjäns­ten.

Diverse kommentarer

E-mail

Det är myc­ket trev­ligt att få ett e-mail som svar på ansö­kan, men det bör vara ett använd­bart e-mail, med nam­net på tjäns­ten man sök­te, och helst ock­så en länk, men län­ken behövs inte. Helst bör det fin­nas en avsän­da­re och inte bara en e-mail, spe­ci­ellt om e-mai­len är en no-reply. Plus poäng för for­mu­le­ring­ar som visar att de som skri­vit sidan har lagt ner litet extra tid. Exem­pel är en for­mu­le­ring jag såg härom­da­gen:

Tack för att du tog dig tid att ansö­ka om den här tjäns­ten.”

Det gjor­de att jag kän­de mig upp­skat­tad, även om jag är fullt med­ve­ten om att det var ett form­brev.

CV-registrering

ARGH! Jag hatar att regi­stre­ra min CV på var­je. Nytt. Stäl­le. Det. Får. Mig. Att. Pra­ta. Som. Shat­ner. *host* Okay. Jag för­står var­för det görs, och oav­sett hur myc­ket jag ogil­lar det som gör jag givet­vis det. Men se till att CV’n fak­tiskt används. En rekry­te­rings­si­da som jag går till då och då har först tving­at mig att skri­va in CV och ett per­son­ligt brev, och sedan var­je gång jag ansö­ker så är jag ändå tvung­en att bifo­ga en egen CV och per­son­ligt brev. Var­för då?

En annan sida tving­ar mig att log­ga in för var­je jobb jag söker, gå ige­nom min CV, gå ige­nom mitt brev, var­je sida, för var­je jobb… Det är inte direkt ett effek­tivt använ­dan­de av min tid.

Nej, se till så att CV-regi­stre­ring­en är smärt­fri genom att använ­da AJAX. Om ni har oli­ka nyc­kelord (kun­ska­per, kör­kort, språk, etc), se till så att man kan väl­ja alla utan att behö­va gå till den sidan, läg­ga till, vän­ta tills det har lad­dats, gå till sidan, läg­ga till, vän­ta tills det har lad­dats, etc.

Ansökningsprocessen

Jag vill inte behö­va gå runt ett fler­tal sidor för att kun­na ansö­ka. Om man behö­ver göra vis­sa val på and­ra sidor så är det väl accep­ta­belt, men fram­förallt: Låt mig ha kvar tex­ten till ansö­kan på den slut­gil­ti­ga sidan där man ansö­ker, spe­ci­ellt om man ska skri­va in ett per­son­ligt brev/introtext/liknande.