Strange Love, or how I learned to stop worrying and love the terminal

Jag är uru­sel på att blog­ga.

Det är nog gans­ka klart, med tan­ke på att det senas­te inläg­get skrevs i feb­ru­a­ri! Men, jag har haft en hel del saker att göra, och nu har jag bestämt mig för att bör­ja med en serie inlägg på svens­ka, som en hjälp till mig, och kanske även för and­ra.

Vad tän­ker jag skri­va om? Mina även­tyr i programmering/utveckling, givet­vis. Jag är en pro­gram­me­ra­re, vad roli­ga­re kan där fin­nas? =)

Pla­ne­rar ock­så att använ­da just det här inläg­get som ett index, för att lät­ta­re kun­na hit­ta de oli­ka saker­na jag skri­ver om.