På västkusten!

Nu har förs­ta etap­per­na av flyt­ten (inklu­de­rat tågre­sa med väs­kor och ryggsäc­kar) avkla­rats. Jag sit­ter hos mina för­äld­rar, och när vi har vak­nat ordent­ligt ska jag och Pojk­vän­nen åka till “vårt” nya hus och fort­sät­ta stä­da. Vi har fix­at ett sov­rum i röran, men köket behö­ver stä­das ige­nom innan det kan använ­das. Vi ska ock­så för­sö­ka få upp det sista av Pojk­vän­nens skriv­bord, även om hans dator står hos för­äld­rar­na fort­fa­ran­de — vi har ing­et inter­net hem­ma hos oss.

För­hopp­nings­vis ikväll blir min kjol + blus till sys­ters bröl­lop fär­digt. Jag och min mor är fort­fa­ran­de litet oen­se om hur ett bäl­te ska se ut, men vi får se hur det blir när jag prö­var den med kor­sett, kjol och blu­sen. Det skul­le vara en väst till, men mor och sys­ter tyck­te att det var snyg­ga­re att inte ha väs­ten som döl­jer blu­sen (blu­sen är i ett otro­ligt vac­kert lila/silver skim­ran­de tyg), men Pojk­vän­nen kän­ner att bara ha ett smalt bäl­te kan göra blu­sen för byl­sig. När den är fär­dig kom­mer jag att läg­ga upp ett kort av den på blog­gen, sam­ma kort som kom­mer att ham­na i mitt gal­le­ri, eftersom jag vill visa upp alla mina syd­da verk.

För­res­ten så är det svin­dyrt att få post efter­sänt, så jag har bestämt mig för att inte göra det. Jag får ändå inte brev av någon annan än myn­dig­he­ter.