Målning, programmering och internet

Vi har nu tele2 mobilt inter­net hem­ma. Det är väl­digt osä­kert, och jag har fun­de­rat på att höra av mig till tele2 och se om det finns en möj­lig­het att få någon­ting för att “stär­ka” upp­kopp­ling­en. Just nu har vi 3G-upp­kopp­ling­en, så det är skönt och snabbt. Var en här­lig käns­la när det förs­ta gång­en kic­ka­de in, det kan jag lova dig. Gick på ett kick att få ner upp­da­te­ring­ar­na, så nu är datorn helt upp­da­te­rad, och Sam­ba instal­le­rat. Vi har ock­så instal­le­rat chat­plus på dato­rer­na, för att kun­na chat­ta på nät­ver­ket, ifall pojk­vän­nen sit­ter nere och jag uppe, eller lik­nan­de.

Idag måla­de pojk­vän­nen en stor del av tiden. Mina för­äld­rar har lovat att han ska få det sista av datorn om han målar bra (pap­pa vill ha hjälp med deras hus), så nu när allt annat i som­mar är fär­digt kan det bör­ja.

Under tiden pro­gram­me­ra­de jag. Jag har länge skju­tit upp job­bet på IV, men nu är det defi­ni­tivt dags. Data­ba­sen är fruk­tans­värd. Det finns fält som inte används, fält som verk­li­gen bor­de ha kun­nat vara över­lap­pan­de, fält som bor­de använ­das men inte gör det, och fält som bara är olo­gis­ka eller hems­ka. Jag har ska­pat klas­sen Cha­rac­terIn­for­ma­tion, men innan jag har ett bätt­re hum om vad oli­ka saker gör vill jag inte göra den helt fär­dig. Jag behö­ver ock­så gå ige­nom vil­ka abi­li­ti­es som används, för att på så sätt kun­na spa­ra infor­ma­tio­nen bätt­re. Just nu är allt all­de­les för upp­de­lat, jag skul­le vil­ja se till så att man använ­der sam­ma filer så långt som möj­ligt, inte som nu när allt är spritt över fle­ra kata­lo­ger.

Hej och hå. Öns­kar man kun­de skri­va in sig på ett enda stäl­le och sedan få allt. Men nu är det arbets­för­med­ling­en, får se på and­ra stäl­len sedan.

Upp­da­te­ring:

Många jobb som ver­kar bra, men nu har jag ansökt om det som går ut i mor­gon, får vän­ta med and­ra till sena­re.