Långa är väntans tider…

Oj, nu var det län­ge­se­dan jag skrev. Jag har var­ken haft tid eller ork att blog­ga, eftersom jag har varit runt gans­ka myc­ket på fle­ra inter­vju­er, men ingen­ting ännu. Har fått nej från ett par stäl­len, och vän­tar på svar/intervju från ett par and­ra.

Jag har bör­jat lära mig Djan­go, och ska sät­ta mig ner och för­sö­ka sät­ta mig in i http://xmlresume.sourceforge.net/, ett pro­jekt som över­gavs 2004, vil­ket väl är när­ma­re hund­ra år i “van­li­ga” år. Se om jag kan använ­da det, främst för att inte behö­va ha fle­ra oli­ka CVs på min sida.

Min hem­si­da har upp­da­te­rats, kod­mäs­sigt! Nu är det HTML5, där jag är litet led­sen att en del tag­gar inte ännu fun­ge­rar (främst details/summary), men jag har tagit bort en hel del divar och bytt ut dem mot header/footer/nav, samt aside/section. Jag ska även arbe­ta på PDF-han­te­ring inom PHP, så att folk som lad­dar ner min CV får en helt färsk CV, sna­ra­re än när jag senast upp­da­te­ra­de den och flyt­ta­de den till mina filer.