Kategoriarkiv: WordPress

WP-Typography

Ett av mina favo­rit­tillägg till Word­Press är WP-Typography. Tyvärr har detta tillägg inte upp­da­te­rats på två år, vil­ket gör att det har vissa nack­de­lar, främst att det inte pas­sar till­sam­mans med WP Mark­down. Jag har en upp­da­te­rad ver­sion som jag fun­de­rar på att se hur man kan få in i den offi­ci­ella,har lagt upp på Git­hub med väl­digt små för­änd­ringar, främst har jag tagit bort depreca­ted saker, och änd­rat namn på en klass (HTML parsern).

Kodsnuttar för WordPress

Om inget annat sägs så kan dessa antingen skrivas/kopieras in i ditt temas functions.php eller för den delen använ­das som en del av en plu­gin. I de flesta fal­len är kod­snut­tarna sådana som jag antingen har hit­tat någon­stans och vida­re­ut­veck­lat, eller löst eftersom jag hade ett behov som behövde fyl­las. De är inte, i de flesta fall, skrivna som helt kom­pletta, utan är till för inspi­ra­tion och vidareutvecklande.

Stöd IE6 Shaming

Som nog de flesta vet finns det en hel del debatt om IE6 och fak­tu­met att IE6 fort­fa­rande finns där ute.

Detta är en liten funk­tion base­rad på Roots hea­der. Jag använ­der den med en kon­stant för huruvida den ska akti­ve­ras eller inte.

function melindrea_supportIE6Shaming()
{
    ?><!--[if lt IE 7]><div class="alert">Your browser is <em>ancient!</em> <a href="http://browsehappy.com/">
    Upgrade to a different browser</a> or <a href="http://www.google.com/chromeframe/?redirect=true">
    install Google Chrome Frame</a> to experience this site.</div><![endif]-->
    <?php
}

Avre­gi­strera CSS för adminbar

Admin­ba­rens vara eller inte vara ver­kar vara hett omde­bat­te­rad. Över­lag tyc­ker jag om den, men har känt ett behov av att kunna ändra den (Word­Press, Y U NO make admin bar responsive?).

Själva koden är enkel: wp_deregister_style('admin-bar');

Om man bara vill ändra den i fron­tend eller bac­kend bör man lägga den i en if-sats, antingen !is_admin() (fron­tend) eller is_admin() (backend).