Kategoriarkiv: WordPress

WP-Typography

Ett av mina favo­rit­tillägg till Word­Press är WP-Typo­grap­hy. Tyvärr har det­ta tillägg inte upp­da­te­rats på två år, vil­ket gör att det har vis­sa nack­de­lar, främst att det inte pas­sar till­sam­mans med WP Mark­down. Jag har en upp­da­te­rad ver­sion som jag fun­de­rar på att se hur man kan få in i den offi­ci­el­la,har lagt upp på Git­hub med väl­digt små för­änd­ring­ar, främst har jag tagit bort depreca­ted saker, och änd­rat namn på en klass (HTML par­sern).

Kodsnuttar för WordPress

Om ing­et annat sägs så kan des­sa anting­en skrivas/kopieras in i ditt temas functions.php eller för den delen använ­das som en del av en plu­gin. I de fles­ta fal­len är kod­snut­tar­na såda­na som jag anting­en har hit­tat någon­stans och vida­re­ut­veck­lat, eller löst eftersom jag hade ett behov som behöv­de fyl­las. De är inte, i de fles­ta fall, skriv­na som helt kom­plet­ta, utan är till för inspi­ra­tion och vida­re­ut­veck­lan­de.

Stöd IE6 Shaming

Som nog de fles­ta vet finns det en hel del debatt om IE6 och fak­tu­met att IE6 fort­fa­ran­de finns där ute.

Det­ta är en liten funk­tion base­rad på Roots hea­der. Jag använ­der den med en kon­stant för huruvi­da den ska akti­ve­ras eller inte.

function melindrea_supportIE6Shaming()
{
    ?><!--[if lt IE 7]><div class="alert">Your browser is <em>ancient!</em> <a href="http://browsehappy.com/">
    Upgrade to a different browser</a> or <a href="http://www.google.com/chromeframe/?redirect=true">
    install Google Chrome Frame</a> to experience this site.</div><![endif]-->
    <?php
}

Avregistrera CSS för adminbar

Admin­ba­rens vara eller inte vara ver­kar vara hett omde­bat­te­rad. Över­lag tyc­ker jag om den, men har känt ett behov av att kun­na änd­ra den (Word­Press, Y U NO make admin bar respon­si­ve?).

Själ­va koden är enkel: wp_deregister_style('admin-bar');

Om man bara vill änd­ra den i fron­tend eller bac­kend bör man läg­ga den i en if-sats, anting­en !is_admin() (fron­tend) eller is_admin() (bac­kend).