Kategoriarkiv: Projekt

Programmering, design, intervjuer

Jag var i Stock­holm i ons­dags! Pojk­vän­nen och jag åkte hem­i­från runt kvart i sex på mor­go­nen och kom till­ba­ka runt mid­natt. Det var en lååååång dag. Men, jag har bör­jat få vis­sa idéer som jag ska imple­men­te­ra.

Var­för jag var i Stock­holm? En inter­vju som web­b­ut­veck­la­re, på ett trev­ligt före­tag på Öster­malm, i vack­ra loka­ler. Vi tog tun­nel­ba­nan dit, och efter inter­vjun (som var gans­ka kort, jag arbe­tar nu med den upp­gift de vill att jag ska lösa för att de ska se hur jag tänker/arbetar) gick vi till­ba­ka till cen­tral­sta­tio­nen. Enligt goog­le­maps var det 35 minu­ters pro­me­nad, jag tror det tog en tim­ma för oss, myc­ket eftersom vi bör­ja­de med att gå åt fel håll. Men då fick vi se Kak­näs­tor­net, som pojk­vän­nen inte sett för­ut.

När vi satt på sta­tio­nen arbe­ta­de min hjär­na för fullt. Jag var all­de­les för hypad för att kun­na läsa något, så istäl­let bör­ja­de jag med idéer till blog­gen. Just nu har inte jag något rik­tigt inne­håll på melindrea.net, och jag kan inte tän­ka mig något på den sidan som inte redan finns anting­en här på min blogg, eller på http://marie.hogebrandt.net. Det var då jag fick den snill­ri­ka idén att istäl­let för att läg­ga ner krut på melindrea.net så ska jag län­ka till blog­gen, och istäl­let göra om blog­gen. Trä­ning i Word­Press, och jag kanske kan få ut en av de snyg­ga desig­ner­na som lekt runt i mitt huvud: http://www.exaltedage.net/xjobb/concept.html

Jag har ock­så bör­jat med idéer till en ny sida för Dawn of a New Age. Om ett år, ett och ett halvt år kom­mer vi att byta till väst, så då behö­ver den tju­si­ga, isi­ga sidan att bytas ut. Pojk­vän­nen och jag har all­mänt arbe­tat på en vat­ten­ba­se­rad design med öar, sand och skepp. Vi får se hur saker och ting blir där.

Öns­ka mig lyc­ka till med job­bet!

 

Släktforskning och Johnson Family

För många år sedan (1998, för att vara exakt) gjor­de jag en hem­si­da för släkt­forsk­ning­en, efter att Joyce (en kvin­na i USA) hade bör­jat under­sö­ka sin mans släkt. Nu när jag hål­ler på och ren­sar ige­nom gam­la hård­dis­kar hit­ta­de jag den igen, och har beslu­tat mig för att jag ska öpp­na sidan igen. Kan vara kul att låta den vara till­gäng­lig, spe­ci­ellt nu när jag har bra myc­ket mer kun­ska­per än jag gjor­de 1998.

Målning, programmering och internet

Vi har nu tele2 mobilt inter­net hem­ma. Det är väl­digt osä­kert, och jag har fun­de­rat på att höra av mig till tele2 och se om det finns en möj­lig­het att få någon­ting för att “stär­ka” upp­kopp­ling­en. Just nu har vi 3G-upp­kopp­ling­en, så det är skönt och snabbt. Var en här­lig käns­la när det förs­ta gång­en kic­ka­de in, det kan jag lova dig. Gick på ett kick att få ner upp­da­te­ring­ar­na, så nu är datorn helt upp­da­te­rad, och Sam­ba instal­le­rat. Vi har ock­så instal­le­rat chat­plus på dato­rer­na, för att kun­na chat­ta på nät­ver­ket, ifall pojk­vän­nen sit­ter nere och jag uppe, eller lik­nan­de.

Idag måla­de pojk­vän­nen en stor del av tiden. Mina för­äld­rar har lovat att han ska få det sista av datorn om han målar bra (pap­pa vill ha hjälp med deras hus), så nu när allt annat i som­mar är fär­digt kan det bör­ja.

Under tiden pro­gram­me­ra­de jag. Jag har länge skju­tit upp job­bet på IV, men nu är det defi­ni­tivt dags. Data­ba­sen är fruk­tans­värd. Det finns fält som inte används, fält som verk­li­gen bor­de ha kun­nat vara över­lap­pan­de, fält som bor­de använ­das men inte gör det, och fält som bara är olo­gis­ka eller hems­ka. Jag har ska­pat klas­sen Cha­rac­terIn­for­ma­tion, men innan jag har ett bätt­re hum om vad oli­ka saker gör vill jag inte göra den helt fär­dig. Jag behö­ver ock­så gå ige­nom vil­ka abi­li­ti­es som används, för att på så sätt kun­na spa­ra infor­ma­tio­nen bätt­re. Just nu är allt all­de­les för upp­de­lat, jag skul­le vil­ja se till så att man använ­der sam­ma filer så långt som möj­ligt, inte som nu när allt är spritt över fle­ra kata­lo­ger.

Hej och hå. Öns­kar man kun­de skri­va in sig på ett enda stäl­le och sedan få allt. Men nu är det arbets­för­med­ling­en, får se på and­ra stäl­len sedan.

Upp­da­te­ring:

Många jobb som ver­kar bra, men nu har jag ansökt om det som går ut i mor­gon, får vän­ta med and­ra till sena­re.

Vi går i väntans tider…

För­hopp­nings­vis kom­mer inter­net att kom­ma nu i vec­kan. Rou­tern lig­ger och vän­tar på oss, men jag hit­ta­de inte mitt leg idag. Det lig­ger i plån­bo­ken som lig­ger “någon­stans bland flytt­gre­jer­na”. I går hit­ta­de vi inte mix­er­skå­len, min “halv-fina” kaf­fe­ser­vis (den fina är styv­mor­svi­ol från mor­mor, var­dags­ser­vi­sen är mug­gar) har jag bara hit­tat två fat av ännu… Jo, vi har en hel del saker som behö­ver göras hem­ma. Blir nog en hel del stä­dan­de i kväll. Vi hit­ta­de and­ra delen av Buf­fy, säsong två, men inte förs­ta… Men side­boar­den är uppe, med TV på, och dator­rum­met är mer-eller-mind­re iord­ning­s­att. Det som fat­tas är ett slag­bord där jag ska sät­ta min syma­skin. Ska bli under­bart att ha en syma­skin igen, det är en sak som är säkert. Jag har många pro­jekt som inte har gjorts något av, exem­pel­vis en jeans­kjol gjord av gam­la jeans.

Programmeringsplaner

Immor­tal Vigi­lan­ce

  • En klass (Cha­rac­terIn­for­ma­tion) som läser in infor­ma­tio­nen om en spe­ci­fik karak­tär, för att få bort den fula inclu­den som finns där just nu
  • Förs­ta ste­get: Ren­sa upp koden på karak­tärs­bla­den så att det åtminsto­ne inte är för stort och har alla des­sa otro­ligt udda bug­gar

Dawn of a New Age

  • Kalen­der?
  • Karak­tärs­bla­den mås­te avslu­tas
  • XP — vik­ti­gast, egent­li­gen