Kategoriarkiv: Projekt

NaNoWriMo

Jag har bestämt mig. Det blir skri­vande det här året. Tidi­gare har jag ald­rig haft tid/ork att skriva, och NaNoWriMo har all­tid kom­mit all­de­les för plöts­ligt. I år har jag idéer, jag har viss inspi­ra­tion, och en känsla för vad jag vill göra.

Novem­ber, here I come!

Jag har instal­le­rat FocusWri­ter, för att se om det är bättre för mig än att använda Gedit. Kom­mer nog sakna att inte se for­ma­te­ringen när jag använ­der Mark­down, men det går nog bra.

Liten got­cha: Eftersom jag har Ubuntu (som inte använ­der KDE) var jag tvungen att instal­lera ett par olika paket: sudo apt-get install libqt4-dev libzip-dev libenchant-dev.

Ändra Gedit-terminalens färger

I Ubuntu Pre­cise finns en mindre bug som gör att ter­mi­na­len i Gedit inte är läs­bara. I sökan­det efter lös­ningen (och efter snyg­gare fär­ger) hit­tade jag föl­jande fråga som täckte en större fråga.

Mitt val var att sätta upp en ter­mi­nal som i mångt och myc­ket ser ut som Cobalt, det färgschema jag använ­der. Alltså blir det det följande:

 1. Instal­lera dconf-editor om den inte redan är instal­le­rad (i ubuntu: sudo apt-get install dconf-editor)
 2. Öppna dconf-editor och navi­gera till org » gnome » gedit » plugins » terminalSkärmdump av dconf-editor
 3. Som synes har jag en mörk­blå färg som bak­grund (#001b33) och en ljus­grå färg som text (#fefefe). Jag har valt att inte använda temats fär­ger, eftersom dessa inte är helt läs­bara. Palette kan man sätta till olika fär­ger, men jag är nöjd med de fär­ger som jag har lagt in här.

Gedit++

Upp­da­te­ring: Vissa änd­ringar i plu­gins Jag sit­ter på Ubuntu, som har kom­mit upp tidi­gare. Just nu är det 10.04, men jag och min pojk­vän job­bar på att instal­lera om våra respek­tive dato­rer och sedan byta så att han har min sta­tio­nära och jag har hans bär­bara. Han är hemma mer än vad jag är, så det är ganska vet­tigt. Men, nu var det inte om Ubuntu, utan om vad jag använ­der när jag kodar, näm­li­gen Gedit. Egent­li­gen tror jag att det ska skri­vas gEdit, eftersom det är en tex­tre­di­ge­rare för Gnome, men jag tyc­ker det låter så myc­ket sötare med “gedit”, hårt g givet­vis. …Efter denna lilla paren­tes så åter­går vi till min setup <.<

Grund­läg­gande plugins

 • Exter­nal tools
 • File Brow­ser
 • Insert Date/Time
 • Pyt­hon console
 • Quick open
 • Snip­pets
 • Sort

Addons från gedit-plugins

 • Book­marks
 • Brac­ket Com­ple­tion Just den här använ­der jag expli­cit inte, eftersom den inte fun­ge­rar med en plu­gin som nämns senare
 • Char­map
 • Code Com­ment
 • Color pic­ker
 • Com­man­der
 • Draw spa­ces
 • Join lines/ Split lines
 • Ses­sion Saver
 • Smart Spa­ces
 • Tag List
 • Ter­mi­nal
 • Word com­ple­tion

Övriga plu­gins

Bah. Bootstrap >.<

Har pre­cis bytt till Roots som tema, eftersom det är trev­ligt att använda som bas för att skinna om min blog, vil­ket behövs. Väl­digt mycket.

Var­för bekla­gar jag mig, då?

 1. Twit­ter Bootstrap är grun­den. Den har många myc­ket snygga effek­ter, men har all­de­les för myc­ket grått/svart/vitt för min smak. Spe­ci­ellt irri­te­rande är att många av fär­gerna är hård­ko­dade, trots att de är skri­ven i LESS.
 2. Bootstrap är skri­vet i Less, så för att kunna använda min favo­rit Sass är jag tvungen att hämta en port skri­ven av John W. Long.
 3. Måste komma mig för att lista ut hur jag vill att min blog ska se ut >.>

Silly programmer, JavaScript is for the browser!

Eller… Kanske inte längre.

Jag kom­mer ihåg när jag bör­jade med mer webb-fokuserad pro­gram­me­ring. Jag skrev i Java­Script, och lyc­ka­des slut­li­gen hitta en bok som hand­lade om (drum­roll ple­ase…) AJAX! Kom­mer ni ihåg det? Det var innan jQuery, innan explo­sio­nen som ledde till Face­books vackra GUI, innan det så-kallade Web 2.0.

Förra vec­kan bör­jade jag expe­ri­men­tera med Ember JS, ett MVC-ramverk för Java­Script vil­ket använ­der Hand­le­bars JS för mall­han­te­ring. Ni kom­mer höra bra myc­ket mer om Ember senare (kanske en hel del svä­rord, jag och Ember kom­mer inte helt över­ens: Hon är ju så snygg, men tyvärr har hon en ten­dens att tycka att man borde veta vad man gjorde för fel), men i det här inläg­get tänkte jag gå in på verk­tyg som använ­der Node JS, en platt­form för att skapa nätverksapplikationer.

Instal­le­ring

Notera: Jag använ­der Ubuntu som utveck­lings­miljö. 12.10 hemma och lap­top, och 12.04 på job­bet, så all­ting är base­rat på detta system. Myc­ket går nog att använda i andra system som base­ras på *nix, men Win­dow­san­vän­dare kom­mer tyvärr att behöva hitta sina egna installationsinstruktioner.

Först en quick “got­cha” som slog mig när jag bör­jade följa instruk­tio­nerna i Ghost TXs inlägg från i april:

sudo apt-get install build-essential

Du behö­ver ha build-essential för att kunna bygga ver­sions­han­te­ra­ren som vi ska använda, eftersom den behö­ver en C++ (eller lik­nande) kompilator.

Nästa steg är att instal­lera ett hjälp­pro­gram som kan hålla reda på flera olika ver­sio­ner av Node. Detta kan vara myc­ket vik­tigt eftersom det finns verk­tyg som inte stö­der de nyaste ver­sio­nerna. Det finns flera ver­sio­ner, men jag hit­tade NVM av Cre­a­tio­nix, och ser ingen orsak att byta bort från den.

NVM lig­ger på Git­hub, så för att hämta filerna behö­ver du instal­lera Git.

cd ~ #För att hamna tillbaka i hemmappen
git clone git://github.com/creationix/nvm.git ~/.nvm #Klonar repositoriet till mappen
. ~/.nvm/nvm.sh #Ser till att den öppna terminalen hittar nvm
echo '[[ -s "$HOME/.nvm/nvm.sh" ]] && source "$HOME/.nvm/nvm.sh"' >> ~/.bashrc #Lägger till i .bashrc att nvm ska laddas. Beroende på OS kan det vara den eller .bash_login
. ~/.bashrc #"laddar om" .bashrc
nvm install v0.8.15 #Eller vilken version du nu vill använda
nvm alias default 0.8.15

Så kom­mer NPM, vil­ket är Nodes Pac­kage Mana­ger. Detta kom­mando ska köras i hem­map­pen:

curl https://npmjs.org/install.sh | sh

En snabb “got­cha”: npm install <modul> instal­le­rar modu­len lokalt. npm install -g <modul> instal­le­rar den glo­balt. Om du läg­ger till sudo fram­för kom­man­dot så blir det senare svårt att använda det, åtminstone enligt vad jag har märkt.

Ett bra kom­mando för npm: npm list. Med –g swit­chen visar den glo­bala modu­ler instal­le­rade, utan visar den lokala modu­ler installerade.

Eftersom inläg­get blev längre än jag tänkt (…och min blog gick pre­cis sön­der O.o) så kom­mer fort­sätt­ningen med Grunt senare.

Git? Gittan?

Om första tan­ken är att jag antingen för­o­läm­par er (he’s such a git!), eller har hit­tat ett gam­malt namn, tänk igen!

Git är ett versionshanteringsverktyg(för en under­bar guide om ni är intres­se­rade, se Git­Ma­gic).

För att instal­lera så är föl­jande kom­man­don bra (tack till Adam Mon­sen). Git finns i repo­si­to­ries, men inte direkt den nyaste versionen.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

Strange Love, or how I learned to stop worrying and love the terminal

Jag är uru­sel på att blogga.

Det är nog ganska klart, med tanke på att det senaste inläg­get skrevs i feb­ru­ari! Men, jag har haft en hel del saker att göra, och nu har jag bestämt mig för att börja med en serie inlägg på svenska, som en hjälp till mig, och kanske även för andra.

Vad tän­ker jag skriva om? Mina även­tyr i programmering/utveckling, givet­vis. Jag är en pro­gram­me­rare, vad roli­gare kan där finnas? =)

Pla­ne­rar också att använda just det här inläg­get som ett index, för att lät­tare kunna hitta de olika sakerna jag skri­ver om.

Jag är så mainstream!

Jag fick en smartp­hone i jul­klapp. Väl­digt snygg Sony Erics­son Xpe­ria x8, min mos­ters gamla, som med en upp­da­te­ring till Android 2.1 kunde hands­kas med det vik­ti­gaste jag behö­ver på en smartp­hone: Skype!

Jag har också instal­le­rat Twit­ter (och bör­jat följa en del per­so­ner), så att när jag åker på inter­vjuer ska jag kunna roa mig på ett par olika sätt, inklu­de­rat att mudda. Discworld MUD, ett av mina gamla haunts som jag åter­kom­mer till då och då. Jag hop­pas att jag ska kunna upp­da­tera min blog på tele­fo­nen också, eftersom då blir det för­hopp­nings­vis av litet oftare.

Min mamma har väckt ett nytt intresse i mig, för­res­ten. Hon syr väs­kor för hand med lapp­täcks­me­to­der, och har visat mig hur enkelt det är, så jag kom­mer att sy en hel del av det när jag reser. Först ut är ett litet fodral, bara till­räck­ligt myc­ket för att skydda den om den ram­lar, i japansk vik­tek­nik. Mel­lan­blå linne i bak­grun­den, rosa, gröna och blåa små blom­mor på en offwhite bak­grund som möns­ter, och deko­ra­tiva stygn i rosa. Perfekt!

Twit­ter med bild finns här. Det ran­diga under är min flee­ce­filt från pojk­vän­nens mos­ter för ett par år sedan, och påsen är en van­lig ziplock.

Jobb­sök­nings­fron­ten

Nästa vecka har jag tre inter­vjuer, fyra om man räk­nar med mötet med en rekry­te­rare som jag har pra­tat med på tele­fo­nen. Tre i Stock­holm, den fjärde söderut. Blir långa dagar, men det är ju där­för jag har mina söm­nads­pro­jekt, skype, MUD, twit­ter och kanske blog på telefonen! =)

Vän­tar på svar från ett före­tag som jag gjorde ett arbets­prov för, där jag inte alls är nöjd med hur jag kla­rade av det, myc­ket eftersom tek­ni­ken inte ville sam­ar­beta med mig alls. Jag är en myc­ket bättre pro­gram­me­rare än vad det visade.

Vän­tar också på att bli kon­tak­tad för ett annat arbets­prov, där jag har haft inter­vju med ett myc­ket trev­ligt par.

Fick för­res­ten ett arbets­prov idag, som kom­mer att bli… intres­sant och kom­pli­ce­rat. En sida som använ­der två olika APIer, java­script temp­la­ting (ald­rig använt det), HTML5, och som ska fun­gera i IE7 och bättre, samt ett fler­tal andra brow­sers, uti­från en väl­digt styrd design. Om man kän­ner mig så vet man vad det bety­der: Jag har jät­te­kul och ser fram­e­mot att verk­li­gen sätta tän­derna i det!

Långa är väntans tider…

Oj, nu var det län­ge­se­dan jag skrev. Jag har var­ken haft tid eller ork att blogga, eftersom jag har varit runt ganska myc­ket på flera inter­vjuer, men ingen­ting ännu. Har fått nej från ett par stäl­len, och vän­tar på svar/intervju från ett par andra.

Jag har bör­jat lära mig Django, och ska sätta mig ner och för­söka sätta mig in i http://xmlresume.sourceforge.net/, ett pro­jekt som över­gavs 2004, vil­ket väl är när­mare hundra år i “van­liga” år. Se om jag kan använda det, främst för att inte behöva ha flera olika CVs på min sida.

Min hem­sida har upp­da­te­rats, kod­mäs­sigt! Nu är det HTML5, där jag är litet led­sen att en del tag­gar inte ännu fun­ge­rar (främst details/summary), men jag har tagit bort en hel del divar och bytt ut dem mot header/footer/nav, samt aside/section. Jag ska även arbeta på PDF-hantering inom PHP, så att folk som lad­dar ner min CV får en helt färsk CV, sna­rare än när jag senast upp­da­te­rade den och flyt­tade den till mina filer.

Ny vecka, nya jobb, nya utmaningar

Hel­gen gick i myc­ket åt till att bekämpa en script­kid­die på IV. Är fort­fa­rande inte helt säker på vad mer jag kan göra för­u­tom det jag gjort, men Ery (vår digi­chat host) har lovat att skicka koden som hen­nes pro­gram­me­rare använde för att hålla “hac­kern” ute. Jag för­sö­ker också att helt göra om använ­dar­sy­ste­met, eftersom jag har fått det påpe­kat för mig att använda Session-variabeln kan göra det lät­tare att hacka sig in. I mina egna sidor har jag inte använt Session-variabeln, men eftersom IV har en kod­bas från 2003 (med GLOBALS on >.<) gör de, och att skriva om login­sy­ste­met är ganska genomgripande.

Jag har hört av en del pro­gram­me­rings­jobb, både web­b­ut­veck­ling och andra, så är som van­ligt myc­ket opti­mis­tisk. Det är en jobb­sökar­mässa inom IT i Öre­bro nästa tors­dag, så jag och pojk­vän­nen tänkte åka dit och se om man kan fiska fram litet mer.

Sidor som jag nu kollar:

 • http://www.skill.se
 • http://www.bravura.se (stort pluspo­äng för att jag fick ett e-mail som kol­lade ifall det var något fel att jag inte hade en CV uppe. Vi får se om det var något fel eller bara en miss från deras sida, men det kän­des myc­ket trevligt)
 • http://www.academicwork.se
 • http://www.lernia.se
 • http://www.arbetsformedlingen.se (fort­fa­rande min abso­luta favo­rit — rela­tivt lät­tan­vänd, och hjälp­sam. Öns­kar att man kunde spara vilka jobb man vill se, dock)
 • http://www.proffice.se

Upp­da­te­ring 11.44:
Eugh. Bara arbets­för­med­lingen och prof­fice kvar. Hit­tat ett fler­tal till jobb som jag sökt.

Upp­da­te­ring 12.48:
Insåg att tyd­li­gen har min CV lyc­kats bli över­skri­ven av ett per­son­ligt brev vid något till­fälle. För­hopp­nings­vis har inte för många lyc­kats få fel fil.

Jag har nu sökt åtminstone 10 jobb idag, så det får räcka för nu. Prof­fice är fort­fa­rande kvar, det gör jag ikväll.