Kategoriarkiv: Projekt

NaNoWriMo

Jag har bestämt mig. Det blir skri­van­de det här året. Tidi­ga­re har jag ald­rig haft tid/ork att skri­va, och NaNoWriMo har all­tid kom­mit all­de­les för plöts­ligt. I år har jag idéer, jag har viss inspi­ra­tion, och en käns­la för vad jag vill göra.

Novem­ber, here I come!

Jag har instal­le­rat FocusWri­ter, för att se om det är bätt­re för mig än att använ­da Gedit. Kom­mer nog sak­na att inte se for­ma­te­ring­en när jag använ­der Mark­down, men det går nog bra.

Liten got­cha: Eftersom jag har Ubun­tu (som inte använ­der KDE) var jag tvung­en att instal­le­ra ett par oli­ka paket: sudo apt-get install libqt4-dev libzip-dev libenchant-dev.

Ändra Gedit-terminalens färger

I Ubun­tu Pre­ci­se finns en mind­re bug som gör att ter­mi­na­len i Gedit inte är läs­ba­ra. I sökan­det efter lös­ning­en (och efter snyg­ga­re fär­ger) hit­ta­de jag föl­jan­de frå­ga som täck­te en stör­re frå­ga.

Mitt val var att sät­ta upp en ter­mi­nal som i mångt och myc­ket ser ut som Cobalt, det färgsche­ma jag använ­der. Allt­så blir det det föl­jan­de:

 1. Instal­le­ra dconf-editor om den inte redan är instal­le­rad (i ubun­tu: sudo apt-get install dconf-editor)
 2. Öpp­na dconf-editor och navi­ge­ra till org » gnome » gedit » plugins » terminalSkärmdump av dconf-editor
 3. Som synes har jag en mörk­blå färg som bak­grund (#001b33) och en ljus­grå färg som text (#fefe­fe). Jag har valt att inte använ­da temats fär­ger, eftersom des­sa inte är helt läs­ba­ra. Palet­te kan man sät­ta till oli­ka fär­ger, men jag är nöjd med de fär­ger som jag har lagt in här.

Gedit++

Upp­da­te­ring: Vis­sa änd­ring­ar i plu­gins Jag sit­ter på Ubun­tu, som har kom­mit upp tidi­ga­re. Just nu är det 10.04, men jag och min pojk­vän job­bar på att instal­le­ra om våra respek­ti­ve dato­rer och sedan byta så att han har min sta­tio­nä­ra och jag har hans bär­ba­ra. Han är hem­ma mer än vad jag är, så det är gans­ka vet­tigt. Men, nu var det inte om Ubun­tu, utan om vad jag använ­der när jag kodar, näm­li­gen Gedit. Egent­li­gen tror jag att det ska skri­vas gEdit, eftersom det är en tex­tre­di­ge­ra­re för Gno­me, men jag tyc­ker det låter så myc­ket söta­re med “gedit”, hårt g givet­vis. …Efter den­na lil­la paren­tes så åter­går vi till min setup <.<

Grundläggande plugins

 • Exter­nal tools
 • File Brow­ser
 • Insert Date/Time
 • Pyt­hon con­so­le
 • Quick open
 • Snip­pets
 • Sort

Addons från gedit-plugins

 • Book­marks
 • Brac­ket Com­ple­tion Just den här använ­der jag expli­cit inte, eftersom den inte fun­ge­rar med en plu­gin som nämns sena­re
 • Char­map
 • Code Com­ment
 • Color pic­ker
 • Com­man­der
 • Draw spa­ces
 • Join lines/ Split lines
 • Ses­sion Saver
 • Smart Spa­ces
 • Tag List
 • Ter­mi­nal
 • Word com­ple­tion

Övriga plugins

Bah. Bootstrap >.

Har pre­cis bytt till Roots som tema, eftersom det är trev­ligt att använ­da som bas för att skin­na om min blog, vil­ket behövs. Väl­digt myc­ket.

Var­för bekla­gar jag mig, då?

 1. Twit­ter Bootstrap är grun­den. Den har många myc­ket snyg­ga effek­ter, men har all­de­les för myc­ket grått/svart/vitt för min smak. Spe­ci­ellt irri­te­ran­de är att många av fär­ger­na är hård­ko­da­de, trots att de är skri­ven i LESS.
 2. Bootstrap är skri­vet i Less, så för att kun­na använ­da min favo­rit Sass är jag tvung­en att häm­ta en port skri­ven av John W. Long.
 3. Mås­te kom­ma mig för att lis­ta ut hur jag vill att min blog ska se ut >.>

Silly programmer, JavaScript is for the browser!

Eller… Kanske inte läng­re.

Jag kom­mer ihåg när jag bör­ja­de med mer webb-foku­se­rad pro­gram­me­ring. Jag skrev i Java­Script, och lyc­ka­des slut­li­gen hit­ta en bok som hand­la­de om (drum­roll ple­a­se…) AJAX! Kom­mer ni ihåg det? Det var innan jQue­ry, innan explo­sio­nen som led­de till Face­books vack­ra GUI, innan det så-kal­la­de Web 2.0.

För­ra vec­kan bör­ja­de jag expe­ri­men­te­ra med Ember JS, ett MVC-ram­verk för Java­Script vil­ket använ­der Hand­le­bars JS för mall­han­te­ring. Ni kom­mer höra bra myc­ket mer om Ember sena­re (kanske en hel del svä­rord, jag och Ember kom­mer inte helt över­ens: Hon är ju så snygg, men tyvärr har hon en ten­dens att tyc­ka att man bor­de veta vad man gjor­de för fel), men i det här inläg­get tänk­te jag gå in på verk­tyg som använ­der Node JS, en platt­form för att ska­pa nät­verksap­pli­ka­tio­ner.

Installering

Note­ra: Jag använ­der Ubun­tu som utveck­lings­mil­jö. 12.10 hem­ma och lap­top, och 12.04 på job­bet, så all­ting är base­rat på det­ta system. Myc­ket går nog att använ­da i and­ra system som base­ras på *nix, men Win­dow­san­vän­da­re kom­mer tyvärr att behö­va hit­ta sina egna instal­la­tions­in­struk­tio­ner.

Först en quick “got­cha” som slog mig när jag bör­ja­de föl­ja instruk­tio­ner­na i Ghost TXs inlägg från i april:

sudo apt-get install build-essential

Du behö­ver ha build-essen­ti­al för att kun­na byg­ga ver­sions­han­te­ra­ren som vi ska använ­da, eftersom den behö­ver en C++ (eller lik­nan­de) kom­pi­la­tor.

Näs­ta steg är att instal­le­ra ett hjälp­pro­gram som kan hål­la reda på fle­ra oli­ka ver­sio­ner av Node. Det­ta kan vara myc­ket vik­tigt eftersom det finns verk­tyg som inte stö­der de nyas­te ver­sio­ner­na. Det finns fle­ra ver­sio­ner, men jag hit­ta­de NVM av Cre­a­tio­nix, och ser ing­en orsak att byta bort från den.

NVM lig­ger på Git­hub, så för att häm­ta filer­na behö­ver du instal­le­ra Git.

cd ~ #För att hamna tillbaka i hemmappen
git clone git://github.com/creationix/nvm.git ~/.nvm #Klonar repositoriet till mappen
. ~/.nvm/nvm.sh #Ser till att den öppna terminalen hittar nvm
echo '[[ -s "$HOME/.nvm/nvm.sh" ]] && source "$HOME/.nvm/nvm.sh"' >> ~/.bashrc #Lägger till i .bashrc att nvm ska laddas. Beroende på OS kan det vara den eller .bash_login
. ~/.bashrc #"laddar om" .bashrc
nvm install v0.8.15 #Eller vilken version du nu vill använda
nvm alias default 0.8.15

Så kom­mer NPM, vil­ket är Nodes Pac­kage Mana­ger. Det­ta kom­man­do ska köras i hem­map­pen:

curl https://npmjs.org/install.sh | sh

En snabb “got­cha”: npm install <modul> instal­le­rar modu­len lokalt. npm install -g <modul> instal­le­rar den glo­balt. Om du läg­ger till sudo fram­för kom­man­dot så blir det sena­re svårt att använ­da det, åtminsto­ne enligt vad jag har märkt.

Ett bra kom­man­do för npm: npm list. Med -g swit­chen visar den glo­ba­la modu­ler instal­le­ra­de, utan visar den loka­la modu­ler instal­le­ra­de.

Eftersom inläg­get blev läng­re än jag tänkt (…och min blog gick pre­cis sön­der O.o) så kom­mer fort­sätt­ning­en med Grunt sena­re.

Git? Gittan?

Om förs­ta tan­ken är att jag anting­en för­o­läm­par er (he’s such a git!), eller har hit­tat ett gam­malt namn, tänk igen!

Git är ett versionshanteringsverktyg(för en under­bar gui­de om ni är intres­se­ra­de, se Git­Ma­gic).

För att instal­le­ra så är föl­jan­de kom­man­don bra (tack till Adam Mon­sen). Git finns i repo­si­to­ri­es, men inte direkt den nyas­te ver­sio­nen.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

Strange Love, or how I learned to stop worrying and love the terminal

Jag är uru­sel på att blog­ga.

Det är nog gans­ka klart, med tan­ke på att det senas­te inläg­get skrevs i feb­ru­a­ri! Men, jag har haft en hel del saker att göra, och nu har jag bestämt mig för att bör­ja med en serie inlägg på svens­ka, som en hjälp till mig, och kanske även för and­ra.

Vad tän­ker jag skri­va om? Mina även­tyr i programmering/utveckling, givet­vis. Jag är en pro­gram­me­ra­re, vad roli­ga­re kan där fin­nas? =)

Pla­ne­rar ock­så att använ­da just det här inläg­get som ett index, för att lät­ta­re kun­na hit­ta de oli­ka saker­na jag skri­ver om.

Jag är så mainstream!

Jag fick en smartp­ho­ne i jul­klapp. Väl­digt snygg Sony Erics­son Xpe­ria x8, min mos­ters gam­la, som med en upp­da­te­ring till Andro­id 2.1 kun­de hands­kas med det vik­ti­gas­te jag behö­ver på en smartp­ho­ne: Sky­pe!

Jag har ock­så instal­le­rat Twit­ter (och bör­jat föl­ja en del per­so­ner), så att när jag åker på inter­vju­er ska jag kun­na roa mig på ett par oli­ka sätt, inklu­de­rat att mud­da. Discworld MUD, ett av mina gam­la haunts som jag åter­kom­mer till då och då. Jag hop­pas att jag ska kun­na upp­da­te­ra min blog på tele­fo­nen ock­så, eftersom då blir det för­hopp­nings­vis av litet ofta­re.

Min mam­ma har väckt ett nytt intres­se i mig, för­res­ten. Hon syr väs­kor för hand med lapp­täcks­me­to­der, och har visat mig hur enkelt det är, så jag kom­mer att sy en hel del av det när jag reser. Först ut är ett litet fodral, bara till­räck­ligt myc­ket för att skyd­da den om den ram­lar, i japansk vik­tek­nik. Mel­lan­blå lin­ne i bak­grun­den, rosa, grö­na och blåa små blom­mor på en offwhite bak­grund som möns­ter, och deko­ra­ti­va stygn i rosa. Per­fekt!

Twit­ter med bild finns här. Det ran­di­ga under är min flee­ce­filt från pojk­vän­nens mos­ter för ett par år sedan, och påsen är en van­lig ziplock.

Jobbsökningsfronten

Näs­ta vec­ka har jag tre inter­vju­er, fyra om man räk­nar med mötet med en rekry­te­ra­re som jag har pra­tat med på tele­fo­nen. Tre i Stock­holm, den fjär­de söderut. Blir långa dagar, men det är ju där­för jag har mina söm­nads­pro­jekt, sky­pe, MUD, twit­ter och kanske blog på tele­fo­nen! =)

Vän­tar på svar från ett före­tag som jag gjor­de ett arbets­prov för, där jag inte alls är nöjd med hur jag kla­ra­de av det, myc­ket eftersom tek­ni­ken inte vil­le sam­ar­be­ta med mig alls. Jag är en myc­ket bätt­re pro­gram­me­ra­re än vad det visa­de.

Vän­tar ock­så på att bli kon­tak­tad för ett annat arbets­prov, där jag har haft inter­vju med ett myc­ket trev­ligt par.

Fick för­res­ten ett arbets­prov idag, som kom­mer att bli… intres­sant och kom­pli­ce­rat. En sida som använ­der två oli­ka API­er, java­script temp­la­ting (ald­rig använt det), HTML5, och som ska fun­ge­ra i IE7 och bätt­re, samt ett fler­tal and­ra brow­sers, uti­från en väl­digt styrd design. Om man kän­ner mig så vet man vad det bety­der: Jag har jät­te­kul och ser fram­e­mot att verk­li­gen sät­ta tän­der­na i det!

Långa är väntans tider…

Oj, nu var det län­ge­se­dan jag skrev. Jag har var­ken haft tid eller ork att blog­ga, eftersom jag har varit runt gans­ka myc­ket på fle­ra inter­vju­er, men ingen­ting ännu. Har fått nej från ett par stäl­len, och vän­tar på svar/intervju från ett par and­ra.

Jag har bör­jat lära mig Djan­go, och ska sät­ta mig ner och för­sö­ka sät­ta mig in i http://xmlresume.sourceforge.net/, ett pro­jekt som över­gavs 2004, vil­ket väl är när­ma­re hund­ra år i “van­li­ga” år. Se om jag kan använ­da det, främst för att inte behö­va ha fle­ra oli­ka CVs på min sida.

Min hem­si­da har upp­da­te­rats, kod­mäs­sigt! Nu är det HTML5, där jag är litet led­sen att en del tag­gar inte ännu fun­ge­rar (främst details/summary), men jag har tagit bort en hel del divar och bytt ut dem mot header/footer/nav, samt aside/section. Jag ska även arbe­ta på PDF-han­te­ring inom PHP, så att folk som lad­dar ner min CV får en helt färsk CV, sna­ra­re än när jag senast upp­da­te­ra­de den och flyt­ta­de den till mina filer.

Ny vecka, nya jobb, nya utmaningar

Hel­gen gick i myc­ket åt till att bekäm­pa en script­kid­die på IV. Är fort­fa­ran­de inte helt säker på vad mer jag kan göra för­u­tom det jag gjort, men Ery (vår digi­chat host) har lovat att skic­ka koden som hen­nes pro­gram­me­ra­re använ­de för att hål­la “hac­kern” ute. Jag för­sö­ker ock­så att helt göra om använ­dar­sy­ste­met, eftersom jag har fått det påpe­kat för mig att använ­da Ses­sion-vari­a­beln kan göra det lät­ta­re att hac­ka sig in. I mina egna sidor har jag inte använt Ses­sion-vari­a­beln, men eftersom IV har en kod­bas från 2003 (med GLOBALS on >.<) gör de, och att skri­va om login­sy­ste­met är gans­ka genom­gri­pan­de.

Jag har hört av en del pro­gram­me­rings­jobb, både web­b­ut­veck­ling och and­ra, så är som van­ligt myc­ket opti­mis­tisk. Det är en jobb­sökar­mäs­sa inom IT i Öre­bro näs­ta tors­dag, så jag och pojk­vän­nen tänk­te åka dit och se om man kan fis­ka fram litet mer.

Sidor som jag nu kol­lar:

 • http://www.skill.se
 • http://www.bravura.se (stort pluspo­äng för att jag fick ett e-mail som kol­la­de ifall det var något fel att jag inte hade en CV uppe. Vi får se om det var något fel eller bara en miss från deras sida, men det kän­des myc­ket trev­ligt)
 • http://www.academicwork.se
 • http://www.lernia.se
 • http://www.arbetsformedlingen.se (fort­fa­ran­de min abso­lu­ta favo­rit — rela­tivt lät­tan­vänd, och hjälp­sam. Öns­kar att man kun­de spa­ra vil­ka jobb man vill se, dock)
 • http://www.proffice.se

Upp­da­te­ring 11.44:
Eugh. Bara arbets­för­med­ling­en och prof­fice kvar. Hit­tat ett fler­tal till jobb som jag sökt.

Upp­da­te­ring 12.48:
Insåg att tyd­li­gen har min CV lyc­kats bli över­skri­ven av ett per­son­ligt brev vid något till­fäl­le. För­hopp­nings­vis har inte för många lyc­kats få fel fil.

Jag har nu sökt åtminsto­ne 10 jobb idag, så det får räc­ka för nu. Prof­fice är fort­fa­ran­de kvar, det gör jag ikväll.