Kategoriarkiv: IDE

Ändra Gedit-terminalens färger

I Ubun­tu Pre­ci­se finns en mind­re bug som gör att ter­mi­na­len i Gedit inte är läs­ba­ra. I sökan­det efter lös­ning­en (och efter snyg­ga­re fär­ger) hit­ta­de jag föl­jan­de frå­ga som täck­te en stör­re frå­ga.

Mitt val var att sät­ta upp en ter­mi­nal som i mångt och myc­ket ser ut som Cobalt, det färgsche­ma jag använ­der. Allt­så blir det det föl­jan­de:

 1. Instal­le­ra dconf-editor om den inte redan är instal­le­rad (i ubun­tu: sudo apt-get install dconf-editor)
 2. Öpp­na dconf-editor och navi­ge­ra till org » gnome » gedit » plugins » terminalSkärmdump av dconf-editor
 3. Som synes har jag en mörk­blå färg som bak­grund (#001b33) och en ljus­grå färg som text (#fefe­fe). Jag har valt att inte använ­da temats fär­ger, eftersom des­sa inte är helt läs­ba­ra. Palet­te kan man sät­ta till oli­ka fär­ger, men jag är nöjd med de fär­ger som jag har lagt in här.

Gedit++

Upp­da­te­ring: Vis­sa änd­ring­ar i plu­gins Jag sit­ter på Ubun­tu, som har kom­mit upp tidi­ga­re. Just nu är det 10.04, men jag och min pojk­vän job­bar på att instal­le­ra om våra respek­ti­ve dato­rer och sedan byta så att han har min sta­tio­nä­ra och jag har hans bär­ba­ra. Han är hem­ma mer än vad jag är, så det är gans­ka vet­tigt. Men, nu var det inte om Ubun­tu, utan om vad jag använ­der när jag kodar, näm­li­gen Gedit. Egent­li­gen tror jag att det ska skri­vas gEdit, eftersom det är en tex­tre­di­ge­ra­re för Gno­me, men jag tyc­ker det låter så myc­ket söta­re med “gedit”, hårt g givet­vis. …Efter den­na lil­la paren­tes så åter­går vi till min setup <.<

Grundläggande plugins

 • Exter­nal tools
 • File Brow­ser
 • Insert Date/Time
 • Pyt­hon con­so­le
 • Quick open
 • Snip­pets
 • Sort

Addons från gedit-plugins

 • Book­marks
 • Brac­ket Com­ple­tion Just den här använ­der jag expli­cit inte, eftersom den inte fun­ge­rar med en plu­gin som nämns sena­re
 • Char­map
 • Code Com­ment
 • Color pic­ker
 • Com­man­der
 • Draw spa­ces
 • Join lines/ Split lines
 • Ses­sion Saver
 • Smart Spa­ces
 • Tag List
 • Ter­mi­nal
 • Word com­ple­tion

Övriga plugins