Kategoriarkiv: Programmering

Förenkla ägande av utvecklingssiter

Jag kan inte vara den enda som arbe­tar med Word­Press och blir litet smått irri­te­rad på att behö­va fyl­la i FTP-upp­gif­ter, och fram­för allt om man arbe­tar lokalt så finns det ing­en FTP. Det man kan göra är att se till så att använ­da­ren som webb­lä­sa­ren använ­der (i många fall www-data) är äga­re och grupp till alla filer.

Det­ta är ju jät­te­bra, tills man 1) Inser att den nya temp­la­ten man ska­pat ägs av ens egen använ­da­re och/eller 2) Man inte läng­re kan änd­ra filer. Lös­ning­en är enkel.

Först, se till så att du till­hör grup­pen som webb­lä­sa­ren använ­der (här för­ut­satt att vara www-data).

Ctrl+Alt+T för att få upp ter­mi­na­len, och sedan

sudo usermod -a -G www-data <user>

Note­ra: Star­ta om datorn efteråt.

För att kon­trol­le­ra så att grup­pen är tillagd, skriv groups <user> i ett ter­minal­föns­ter.

Nu behövs två kom­man­don för att få det­ta att fun­ge­ra. Först, rekur­sivt ägan­de av den spe­ci­fi­ka map­pen. OBS: kom­man­do­na här (chown and chmod) kan ska­da din dator om du inte är för­sik­tig. Se till så att map­pen som du änd­rar är exakt den map­pen som ska änd­ras, inte någon­ting annat. Du behö­ver anting­en vara inlog­gad som root eller använ­da sudo för att köra des­sa kom­man­don, av den anled­ning­en.

Först:

chown -R www-data:www-data /home/user/folder

 1. chown — change file owner and group (änd­ra filä­ga­re och grupp), se man chown för detal­jer
 2. -R — Rekur­sivt
 3. <owner>:<group>, i det­ta fall www-data:www-data
 4. Sök­vä­gen till map­pen. Om du inte är inlog­gad som rot kan du använ­da ~/folder om den lig­ger i din hem­mapp. Stan­dard­plats bru­kar vara /var/www/<någonting>

Nu “ägs” filen av www-data, vil­ket leder till den and­ra modi­fi­ka­tio­nen, som nog inte bör lig­ga på live: Grup­pen ska kun­na skri­va till filer­na ock­så:

chmod -R g+w /home/user/folder

 1. chmod — change file mode bits (änd­ra filens typ­vär­des­bi­tar). På ren svens­ka: Änd­ra filens tillå­tel­ser, se man chmod för detal­jer
 2. g+w — Lägg till skriv­rät­tig­he­ter (w, wri­te) till grup­pen. And­ra vär­den är u=user, a=all, använd - för att ta bort rät­tig­he­ter. And­ra rät­tig­he­ter är r=read och x=execute

Bashscript

Jag är lat och har trött­nat på att skri­va des­sa kom­man­don var­je gång, så här kom­mer mitt bash­script, spa­rat i ~/bin som www-permissions.sh. Det körs med ./bin/www-permissions.sh /sökväg/till/mappen/som/ska/ändras

#!/bin/bash
# Small script to chown and chmod a folder to www-data
DIR=$1

sudo chmod -R g+w ${DIR} && sudo chown -R www-data:www-data ${DIR}

För att det ska kun­na köras, använd kom­man­dot chmod +x ~/bin/www.permissions.sh

Ordvits på att ett system buggar

Internet Explorer 9 float bug

Idag har jag varit på insekts­jakt! Desig­nen till en sida jag job­bar med var snygg i Chro­me och Fire­fox, så hyf­sad man kun­de för­vän­ta sig i IE8, och sedan kol­la­de jag IE9

Åh jis­ses. Hela lay­ou­ten var helt ur led, med en flo­at: left till höger, och side­ba­ren (flo­at: right) nere på näs­ta rad.

Enter Goog­le! Det visa­de sig att det finns/fanns en bug i IE om man har anting­en 1) för­äl­der utan fast bredd eller 2) för­äl­der med mar­gin: auto.

Jag hade 2), men vem vill låta bli en cen­tre­rad lay­out? Jag fort­sat­te Goog­la. Slut­li­gen såg jag en intres­sant trend… Många med det­ta pro­blem hade en fel­ak­tig doc­ty­pe.

Det hade ju vis­ser­li­gen inte vi, men i despe­ra­tion skrev jag DOCTYPE istäl­let för doc­ty­pe, dvs med sto­ra istäl­let för små bok­stä­ver. Då fun­ge­ra­de lay­ou­ten.

Så, för att sam­man­fat­ta: Inter­net Explo­rer ham­nar i quirks­mo­de om doc­ty­pe är skri­vet med små bok­stä­ver.

PS: Ifall någon vet vem som gjort bil­den jag använ­der så skul­le jag vara tack­sam över att få reda på det. Den har legat i map­par på mina dato­rer sedan cir­ka -96, och konst­nä­rens förs­ta namn är tro­ligt­vis “Åke”.

Ändra Gedit-terminalens färger

I Ubun­tu Pre­ci­se finns en mind­re bug som gör att ter­mi­na­len i Gedit inte är läs­ba­ra. I sökan­det efter lös­ning­en (och efter snyg­ga­re fär­ger) hit­ta­de jag föl­jan­de frå­ga som täck­te en stör­re frå­ga.

Mitt val var att sät­ta upp en ter­mi­nal som i mångt och myc­ket ser ut som Cobalt, det färgsche­ma jag använ­der. Allt­så blir det det föl­jan­de:

 1. Instal­le­ra dconf-editor om den inte redan är instal­le­rad (i ubun­tu: sudo apt-get install dconf-editor)
 2. Öpp­na dconf-editor och navi­ge­ra till org » gnome » gedit » plugins » terminalSkärmdump av dconf-editor
 3. Som synes har jag en mörk­blå färg som bak­grund (#001b33) och en ljus­grå färg som text (#fefe­fe). Jag har valt att inte använ­da temats fär­ger, eftersom des­sa inte är helt läs­ba­ra. Palet­te kan man sät­ta till oli­ka fär­ger, men jag är nöjd med de fär­ger som jag har lagt in här.

Gedit++

Upp­da­te­ring: Vis­sa änd­ring­ar i plu­gins Jag sit­ter på Ubun­tu, som har kom­mit upp tidi­ga­re. Just nu är det 10.04, men jag och min pojk­vän job­bar på att instal­le­ra om våra respek­ti­ve dato­rer och sedan byta så att han har min sta­tio­nä­ra och jag har hans bär­ba­ra. Han är hem­ma mer än vad jag är, så det är gans­ka vet­tigt. Men, nu var det inte om Ubun­tu, utan om vad jag använ­der när jag kodar, näm­li­gen Gedit. Egent­li­gen tror jag att det ska skri­vas gEdit, eftersom det är en tex­tre­di­ge­ra­re för Gno­me, men jag tyc­ker det låter så myc­ket söta­re med “gedit”, hårt g givet­vis. …Efter den­na lil­la paren­tes så åter­går vi till min setup <.<

Grundläggande plugins

 • Exter­nal tools
 • File Brow­ser
 • Insert Date/Time
 • Pyt­hon con­so­le
 • Quick open
 • Snip­pets
 • Sort

Addons från gedit-plugins

 • Book­marks
 • Brac­ket Com­ple­tion Just den här använ­der jag expli­cit inte, eftersom den inte fun­ge­rar med en plu­gin som nämns sena­re
 • Char­map
 • Code Com­ment
 • Color pic­ker
 • Com­man­der
 • Draw spa­ces
 • Join lines/ Split lines
 • Ses­sion Saver
 • Smart Spa­ces
 • Tag List
 • Ter­mi­nal
 • Word com­ple­tion

Övriga plugins