Kategoriarkiv: Jobbsökande

The good, the bad and the ugly, recruitment edition

Nja, jag kanske inte tän­ker hänga ut “the bad” och “the ugly”, åtminsto­ne inte med namn, men jag vill gär­na få ur mig litet om vad jag har sett under den här tiden jag har sökt jobb.

The Good

Mitt abso­lut favo­ri­tre­kry­te­rings­fö­re­tag är Bravu­ra, som tyvärr inte har för många jobb, men rekry­te­rar­na är väl­digt trev­li­ga och hjälp­sam­ma, och sidan har ett par myc­ket bra delar, där det som jag äls­kar över allt annat är två bitar:

  1. Man ansö­ker på sam­ma sida som annon­sen
  2. Sidan hål­ler reda på huruvi­da man har sökt tjäns­ten.

Diverse kommentarer

E-mail

Det är myc­ket trev­ligt att få ett e-mail som svar på ansö­kan, men det bör vara ett använd­bart e-mail, med nam­net på tjäns­ten man sök­te, och helst ock­så en länk, men län­ken behövs inte. Helst bör det fin­nas en avsän­da­re och inte bara en e-mail, spe­ci­ellt om e-mai­len är en no-reply. Plus poäng för for­mu­le­ring­ar som visar att de som skri­vit sidan har lagt ner litet extra tid. Exem­pel är en for­mu­le­ring jag såg härom­da­gen:

Tack för att du tog dig tid att ansö­ka om den här tjäns­ten.”

Det gjor­de att jag kän­de mig upp­skat­tad, även om jag är fullt med­ve­ten om att det var ett form­brev.

CV-registrering

ARGH! Jag hatar att regi­stre­ra min CV på var­je. Nytt. Stäl­le. Det. Får. Mig. Att. Pra­ta. Som. Shat­ner. *host* Okay. Jag för­står var­för det görs, och oav­sett hur myc­ket jag ogil­lar det som gör jag givet­vis det. Men se till att CV’n fak­tiskt används. En rekry­te­rings­si­da som jag går till då och då har först tving­at mig att skri­va in CV och ett per­son­ligt brev, och sedan var­je gång jag ansö­ker så är jag ändå tvung­en att bifo­ga en egen CV och per­son­ligt brev. Var­för då?

En annan sida tving­ar mig att log­ga in för var­je jobb jag söker, gå ige­nom min CV, gå ige­nom mitt brev, var­je sida, för var­je jobb… Det är inte direkt ett effek­tivt använ­dan­de av min tid.

Nej, se till så att CV-regi­stre­ring­en är smärt­fri genom att använ­da AJAX. Om ni har oli­ka nyc­kelord (kun­ska­per, kör­kort, språk, etc), se till så att man kan väl­ja alla utan att behö­va gå till den sidan, läg­ga till, vän­ta tills det har lad­dats, gå till sidan, läg­ga till, vän­ta tills det har lad­dats, etc.

Ansökningsprocessen

Jag vill inte behö­va gå runt ett fler­tal sidor för att kun­na ansö­ka. Om man behö­ver göra vis­sa val på and­ra sidor så är det väl accep­ta­belt, men fram­förallt: Låt mig ha kvar tex­ten till ansö­kan på den slut­gil­ti­ga sidan där man ansö­ker, spe­ci­ellt om man ska skri­va in ett per­son­ligt brev/introtext/liknande.

Jag är så mainstream!

Jag fick en smartp­ho­ne i jul­klapp. Väl­digt snygg Sony Erics­son Xpe­ria x8, min mos­ters gam­la, som med en upp­da­te­ring till Andro­id 2.1 kun­de hands­kas med det vik­ti­gas­te jag behö­ver på en smartp­ho­ne: Sky­pe!

Jag har ock­så instal­le­rat Twit­ter (och bör­jat föl­ja en del per­so­ner), så att när jag åker på inter­vju­er ska jag kun­na roa mig på ett par oli­ka sätt, inklu­de­rat att mud­da. Discworld MUD, ett av mina gam­la haunts som jag åter­kom­mer till då och då. Jag hop­pas att jag ska kun­na upp­da­te­ra min blog på tele­fo­nen ock­så, eftersom då blir det för­hopp­nings­vis av litet ofta­re.

Min mam­ma har väckt ett nytt intres­se i mig, för­res­ten. Hon syr väs­kor för hand med lapp­täcks­me­to­der, och har visat mig hur enkelt det är, så jag kom­mer att sy en hel del av det när jag reser. Först ut är ett litet fodral, bara till­räck­ligt myc­ket för att skyd­da den om den ram­lar, i japansk vik­tek­nik. Mel­lan­blå lin­ne i bak­grun­den, rosa, grö­na och blåa små blom­mor på en offwhite bak­grund som möns­ter, och deko­ra­ti­va stygn i rosa. Per­fekt!

Twit­ter med bild finns här. Det ran­di­ga under är min flee­ce­filt från pojk­vän­nens mos­ter för ett par år sedan, och påsen är en van­lig ziplock.

Jobbsökningsfronten

Näs­ta vec­ka har jag tre inter­vju­er, fyra om man räk­nar med mötet med en rekry­te­ra­re som jag har pra­tat med på tele­fo­nen. Tre i Stock­holm, den fjär­de söderut. Blir långa dagar, men det är ju där­för jag har mina söm­nads­pro­jekt, sky­pe, MUD, twit­ter och kanske blog på tele­fo­nen! =)

Vän­tar på svar från ett före­tag som jag gjor­de ett arbets­prov för, där jag inte alls är nöjd med hur jag kla­ra­de av det, myc­ket eftersom tek­ni­ken inte vil­le sam­ar­be­ta med mig alls. Jag är en myc­ket bätt­re pro­gram­me­ra­re än vad det visa­de.

Vän­tar ock­så på att bli kon­tak­tad för ett annat arbets­prov, där jag har haft inter­vju med ett myc­ket trev­ligt par.

Fick för­res­ten ett arbets­prov idag, som kom­mer att bli… intres­sant och kom­pli­ce­rat. En sida som använ­der två oli­ka API­er, java­script temp­la­ting (ald­rig använt det), HTML5, och som ska fun­ge­ra i IE7 och bätt­re, samt ett fler­tal and­ra brow­sers, uti­från en väl­digt styrd design. Om man kän­ner mig så vet man vad det bety­der: Jag har jät­te­kul och ser fram­e­mot att verk­li­gen sät­ta tän­der­na i det!

Långa är väntans tider…

Oj, nu var det län­ge­se­dan jag skrev. Jag har var­ken haft tid eller ork att blog­ga, eftersom jag har varit runt gans­ka myc­ket på fle­ra inter­vju­er, men ingen­ting ännu. Har fått nej från ett par stäl­len, och vän­tar på svar/intervju från ett par and­ra.

Jag har bör­jat lära mig Djan­go, och ska sät­ta mig ner och för­sö­ka sät­ta mig in i http://xmlresume.sourceforge.net/, ett pro­jekt som över­gavs 2004, vil­ket väl är när­ma­re hund­ra år i “van­li­ga” år. Se om jag kan använ­da det, främst för att inte behö­va ha fle­ra oli­ka CVs på min sida.

Min hem­si­da har upp­da­te­rats, kod­mäs­sigt! Nu är det HTML5, där jag är litet led­sen att en del tag­gar inte ännu fun­ge­rar (främst details/summary), men jag har tagit bort en hel del divar och bytt ut dem mot header/footer/nav, samt aside/section. Jag ska även arbe­ta på PDF-han­te­ring inom PHP, så att folk som lad­dar ner min CV får en helt färsk CV, sna­ra­re än när jag senast upp­da­te­ra­de den och flyt­ta­de den till mina filer.

Ny vecka, nya jobb, nya utmaningar

Hel­gen gick i myc­ket åt till att bekäm­pa en script­kid­die på IV. Är fort­fa­ran­de inte helt säker på vad mer jag kan göra för­u­tom det jag gjort, men Ery (vår digi­chat host) har lovat att skic­ka koden som hen­nes pro­gram­me­ra­re använ­de för att hål­la “hac­kern” ute. Jag för­sö­ker ock­så att helt göra om använ­dar­sy­ste­met, eftersom jag har fått det påpe­kat för mig att använ­da Ses­sion-vari­a­beln kan göra det lät­ta­re att hac­ka sig in. I mina egna sidor har jag inte använt Ses­sion-vari­a­beln, men eftersom IV har en kod­bas från 2003 (med GLOBALS on >.<) gör de, och att skri­va om login­sy­ste­met är gans­ka genom­gri­pan­de.

Jag har hört av en del pro­gram­me­rings­jobb, både web­b­ut­veck­ling och and­ra, så är som van­ligt myc­ket opti­mis­tisk. Det är en jobb­sökar­mäs­sa inom IT i Öre­bro näs­ta tors­dag, så jag och pojk­vän­nen tänk­te åka dit och se om man kan fis­ka fram litet mer.

Sidor som jag nu kol­lar:

  • http://www.skill.se
  • http://www.bravura.se (stort pluspo­äng för att jag fick ett e-mail som kol­la­de ifall det var något fel att jag inte hade en CV uppe. Vi får se om det var något fel eller bara en miss från deras sida, men det kän­des myc­ket trev­ligt)
  • http://www.academicwork.se
  • http://www.lernia.se
  • http://www.arbetsformedlingen.se (fort­fa­ran­de min abso­lu­ta favo­rit — rela­tivt lät­tan­vänd, och hjälp­sam. Öns­kar att man kun­de spa­ra vil­ka jobb man vill se, dock)
  • http://www.proffice.se

Upp­da­te­ring 11.44:
Eugh. Bara arbets­för­med­ling­en och prof­fice kvar. Hit­tat ett fler­tal till jobb som jag sökt.

Upp­da­te­ring 12.48:
Insåg att tyd­li­gen har min CV lyc­kats bli över­skri­ven av ett per­son­ligt brev vid något till­fäl­le. För­hopp­nings­vis har inte för många lyc­kats få fel fil.

Jag har nu sökt åtminsto­ne 10 jobb idag, så det får räc­ka för nu. Prof­fice är fort­fa­ran­de kvar, det gör jag ikväll.

Recruitment Sites Y U NO B USABLE?

Eugh. Sökt en mas­sa jobb idag. Skri­vit upp mig på ett par nya stäl­len, ock­så. Tän­ker inte näm­na “the bad” och “the ugly”, men Arbets­för­med­ling­ens sida är helt okay. Gil­lar fort­fa­ran­de inte att man ock­så är tvung­en att skri­va in sin CV (igen), men när jag nu insett att jag kan skic­ka ansök­ning­ar via deras sida, med infor­ma­tion från CV:n jag skrev in där är jag lyck­li­ga­re.

Vär­re är det med sidor som först tving­ar en att fyl­la i CV… Och sedan är jag ändå tvung­en att skic­ka en CV när jag ansö­ker jobb de har mat­chat mig med! >.<

Var­för, oh var­för, kan det inte kom­ma ut ett for­mat för CV som alla kan läsa. Måhän­da att jag bor­de lösa det­ta dilem­ma genom att göra ett sådant for­mat? Ock­så… Jag öns­kar att det gick lät­ta­re att skri­va in sig. Jag söker gär­na jobb, men när jag först behö­ver skri­va in mig på ett halvt dus­sin stäl­len, ibland med design som läm­nar myc­ket att öns­ka och fram­förallt med använ­dar­vän­lig­het som läm­nar myc­ket att öns­ka… Ja, då känns det inte rik­tigt lika kul.

Programmering, design, intervjuer

Jag var i Stock­holm i ons­dags! Pojk­vän­nen och jag åkte hem­i­från runt kvart i sex på mor­go­nen och kom till­ba­ka runt mid­natt. Det var en lååååång dag. Men, jag har bör­jat få vis­sa idéer som jag ska imple­men­te­ra.

Var­för jag var i Stock­holm? En inter­vju som web­b­ut­veck­la­re, på ett trev­ligt före­tag på Öster­malm, i vack­ra loka­ler. Vi tog tun­nel­ba­nan dit, och efter inter­vjun (som var gans­ka kort, jag arbe­tar nu med den upp­gift de vill att jag ska lösa för att de ska se hur jag tänker/arbetar) gick vi till­ba­ka till cen­tral­sta­tio­nen. Enligt goog­le­maps var det 35 minu­ters pro­me­nad, jag tror det tog en tim­ma för oss, myc­ket eftersom vi bör­ja­de med att gå åt fel håll. Men då fick vi se Kak­näs­tor­net, som pojk­vän­nen inte sett för­ut.

När vi satt på sta­tio­nen arbe­ta­de min hjär­na för fullt. Jag var all­de­les för hypad för att kun­na läsa något, så istäl­let bör­ja­de jag med idéer till blog­gen. Just nu har inte jag något rik­tigt inne­håll på melindrea.net, och jag kan inte tän­ka mig något på den sidan som inte redan finns anting­en här på min blogg, eller på http://marie.hogebrandt.net. Det var då jag fick den snill­ri­ka idén att istäl­let för att läg­ga ner krut på melindrea.net så ska jag län­ka till blog­gen, och istäl­let göra om blog­gen. Trä­ning i Word­Press, och jag kanske kan få ut en av de snyg­ga desig­ner­na som lekt runt i mitt huvud: http://www.exaltedage.net/xjobb/concept.html

Jag har ock­så bör­jat med idéer till en ny sida för Dawn of a New Age. Om ett år, ett och ett halvt år kom­mer vi att byta till väst, så då behö­ver den tju­si­ga, isi­ga sidan att bytas ut. Pojk­vän­nen och jag har all­mänt arbe­tat på en vat­ten­ba­se­rad design med öar, sand och skepp. Vi får se hur saker och ting blir där.

Öns­ka mig lyc­ka till med job­bet!

 

Jobbsökning

Förs­ta tan­kar: Var­för mås­te jag skri­va upp mig på en ny sida för var­je jobb som jag är intres­se­rad av? Och var­för mås­te jag fyl­la i min CV på var­je sida? Det är job­bigt och drygt, och jag skul­le före­dra att inte behö­va göra det. Spe­ci­ellt när mitt inter­net inte fun­ge­ra­de för bra just då jag höll på med det som mest.

Sidor jag har skri­vit upp mig på: