Kategoriarkiv: Jobbsökande

The good, the bad and the ugly, recruitment edition

Nja, jag kanske inte tän­ker hänga ut “the bad” och “the ugly”, åtminstone inte med namn, men jag vill gärna få ur mig litet om vad jag har sett under den här tiden jag har sökt jobb.

The Good

Mitt abso­lut favo­ri­tre­kry­te­rings­fö­re­tag är Bravura, som tyvärr inte har för många jobb, men rekry­te­rarna är väl­digt trev­liga och hjälp­samma, och sidan har ett par myc­ket bra delar, där det som jag äls­kar över allt annat är två bitar:

  1. Man ansö­ker på samma sida som annonsen
  2. Sidan hål­ler reda på huruvida man har sökt tjänsten.

Diverse kom­men­ta­rer

E-mail

Det är myc­ket trev­ligt att få ett e-mail som svar på ansö­kan, men det bör vara ett använd­bart e-mail, med nam­net på tjäns­ten man sökte, och helst också en länk, men län­ken behövs inte. Helst bör det fin­nas en avsän­dare och inte bara en e-mail, spe­ci­ellt om e-mailen är en no-reply. Plus poäng för for­mu­le­ringar som visar att de som skri­vit sidan har lagt ner litet extra tid. Exem­pel är en for­mu­le­ring jag såg häromdagen:

Tack för att du tog dig tid att ansöka om den här tjänsten.”

Det gjorde att jag kände mig upp­skat­tad, även om jag är fullt med­ve­ten om att det var ett formbrev.

CV-registrering

ARGH! Jag hatar att regi­strera min CV på varje. Nytt. Ställe. Det. Får. Mig. Att. Prata. Som. Shat­ner. *host* Okay. Jag för­står var­för det görs, och oav­sett hur myc­ket jag ogil­lar det som gör jag givet­vis det. Men se till att CV’n fak­tiskt används. En rekry­te­rings­sida som jag går till då och då har först tvingat mig att skriva in CV och ett per­son­ligt brev, och sedan varje gång jag ansö­ker så är jag ändå tvungen att bifoga en egen CV och per­son­ligt brev. Var­för då?

En annan sida tvingar mig att logga in för varje jobb jag söker, gå ige­nom min CV, gå ige­nom mitt brev, varje sida, för varje jobb… Det är inte direkt ett effek­tivt använ­dande av min tid.

Nej, se till så att CV-registreringen är smärt­fri genom att använda AJAX. Om ni har olika nyc­kelord (kun­ska­per, kör­kort, språk, etc), se till så att man kan välja alla utan att behöva gå till den sidan, lägga till, vänta tills det har lad­dats, gå till sidan, lägga till, vänta tills det har lad­dats, etc.

Ansök­nings­pro­ces­sen

Jag vill inte behöva gå runt ett fler­tal sidor för att kunna ansöka. Om man behö­ver göra vissa val på andra sidor så är det väl accep­ta­belt, men fram­förallt: Låt mig ha kvar tex­ten till ansö­kan på den slut­gil­tiga sidan där man ansö­ker, spe­ci­ellt om man ska skriva in ett per­son­ligt brev/introtext/liknande.

Jag är så mainstream!

Jag fick en smartp­hone i jul­klapp. Väl­digt snygg Sony Erics­son Xpe­ria x8, min mos­ters gamla, som med en upp­da­te­ring till Android 2.1 kunde hands­kas med det vik­ti­gaste jag behö­ver på en smartp­hone: Skype!

Jag har också instal­le­rat Twit­ter (och bör­jat följa en del per­so­ner), så att när jag åker på inter­vjuer ska jag kunna roa mig på ett par olika sätt, inklu­de­rat att mudda. Discworld MUD, ett av mina gamla haunts som jag åter­kom­mer till då och då. Jag hop­pas att jag ska kunna upp­da­tera min blog på tele­fo­nen också, eftersom då blir det för­hopp­nings­vis av litet oftare.

Min mamma har väckt ett nytt intresse i mig, för­res­ten. Hon syr väs­kor för hand med lapp­täcks­me­to­der, och har visat mig hur enkelt det är, så jag kom­mer att sy en hel del av det när jag reser. Först ut är ett litet fodral, bara till­räck­ligt myc­ket för att skydda den om den ram­lar, i japansk vik­tek­nik. Mel­lan­blå linne i bak­grun­den, rosa, gröna och blåa små blom­mor på en offwhite bak­grund som möns­ter, och deko­ra­tiva stygn i rosa. Perfekt!

Twit­ter med bild finns här. Det ran­diga under är min flee­ce­filt från pojk­vän­nens mos­ter för ett par år sedan, och påsen är en van­lig ziplock.

Jobb­sök­nings­fron­ten

Nästa vecka har jag tre inter­vjuer, fyra om man räk­nar med mötet med en rekry­te­rare som jag har pra­tat med på tele­fo­nen. Tre i Stock­holm, den fjärde söderut. Blir långa dagar, men det är ju där­för jag har mina söm­nads­pro­jekt, skype, MUD, twit­ter och kanske blog på telefonen! =)

Vän­tar på svar från ett före­tag som jag gjorde ett arbets­prov för, där jag inte alls är nöjd med hur jag kla­rade av det, myc­ket eftersom tek­ni­ken inte ville sam­ar­beta med mig alls. Jag är en myc­ket bättre pro­gram­me­rare än vad det visade.

Vän­tar också på att bli kon­tak­tad för ett annat arbets­prov, där jag har haft inter­vju med ett myc­ket trev­ligt par.

Fick för­res­ten ett arbets­prov idag, som kom­mer att bli… intres­sant och kom­pli­ce­rat. En sida som använ­der två olika APIer, java­script temp­la­ting (ald­rig använt det), HTML5, och som ska fun­gera i IE7 och bättre, samt ett fler­tal andra brow­sers, uti­från en väl­digt styrd design. Om man kän­ner mig så vet man vad det bety­der: Jag har jät­te­kul och ser fram­e­mot att verk­li­gen sätta tän­derna i det!

Långa är väntans tider…

Oj, nu var det län­ge­se­dan jag skrev. Jag har var­ken haft tid eller ork att blogga, eftersom jag har varit runt ganska myc­ket på flera inter­vjuer, men ingen­ting ännu. Har fått nej från ett par stäl­len, och vän­tar på svar/intervju från ett par andra.

Jag har bör­jat lära mig Django, och ska sätta mig ner och för­söka sätta mig in i http://xmlresume.sourceforge.net/, ett pro­jekt som över­gavs 2004, vil­ket väl är när­mare hundra år i “van­liga” år. Se om jag kan använda det, främst för att inte behöva ha flera olika CVs på min sida.

Min hem­sida har upp­da­te­rats, kod­mäs­sigt! Nu är det HTML5, där jag är litet led­sen att en del tag­gar inte ännu fun­ge­rar (främst details/summary), men jag har tagit bort en hel del divar och bytt ut dem mot header/footer/nav, samt aside/section. Jag ska även arbeta på PDF-hantering inom PHP, så att folk som lad­dar ner min CV får en helt färsk CV, sna­rare än när jag senast upp­da­te­rade den och flyt­tade den till mina filer.

Ny vecka, nya jobb, nya utmaningar

Hel­gen gick i myc­ket åt till att bekämpa en script­kid­die på IV. Är fort­fa­rande inte helt säker på vad mer jag kan göra för­u­tom det jag gjort, men Ery (vår digi­chat host) har lovat att skicka koden som hen­nes pro­gram­me­rare använde för att hålla “hac­kern” ute. Jag för­sö­ker också att helt göra om använ­dar­sy­ste­met, eftersom jag har fått det påpe­kat för mig att använda Session-variabeln kan göra det lät­tare att hacka sig in. I mina egna sidor har jag inte använt Session-variabeln, men eftersom IV har en kod­bas från 2003 (med GLOBALS on >.<) gör de, och att skriva om login­sy­ste­met är ganska genomgripande.

Jag har hört av en del pro­gram­me­rings­jobb, både web­b­ut­veck­ling och andra, så är som van­ligt myc­ket opti­mis­tisk. Det är en jobb­sökar­mässa inom IT i Öre­bro nästa tors­dag, så jag och pojk­vän­nen tänkte åka dit och se om man kan fiska fram litet mer.

Sidor som jag nu kollar:

  • http://www.skill.se
  • http://www.bravura.se (stort pluspo­äng för att jag fick ett e-mail som kol­lade ifall det var något fel att jag inte hade en CV uppe. Vi får se om det var något fel eller bara en miss från deras sida, men det kän­des myc­ket trevligt)
  • http://www.academicwork.se
  • http://www.lernia.se
  • http://www.arbetsformedlingen.se (fort­fa­rande min abso­luta favo­rit — rela­tivt lät­tan­vänd, och hjälp­sam. Öns­kar att man kunde spara vilka jobb man vill se, dock)
  • http://www.proffice.se

Upp­da­te­ring 11.44:
Eugh. Bara arbets­för­med­lingen och prof­fice kvar. Hit­tat ett fler­tal till jobb som jag sökt.

Upp­da­te­ring 12.48:
Insåg att tyd­li­gen har min CV lyc­kats bli över­skri­ven av ett per­son­ligt brev vid något till­fälle. För­hopp­nings­vis har inte för många lyc­kats få fel fil.

Jag har nu sökt åtminstone 10 jobb idag, så det får räcka för nu. Prof­fice är fort­fa­rande kvar, det gör jag ikväll.

Recruitment Sites Y U NOUSABLE?

Eugh. Sökt en massa jobb idag. Skri­vit upp mig på ett par nya stäl­len, också. Tän­ker inte nämna “the bad” och “the ugly”, men Arbets­för­med­ling­ens sida är helt okay. Gil­lar fort­fa­rande inte att man också är tvungen att skriva in sin CV (igen), men när jag nu insett att jag kan skicka ansök­ningar via deras sida, med infor­ma­tion från CV:n jag skrev in där är jag lyckligare.

Värre är det med sidor som först tvingar en att fylla i CV… Och sedan är jag ändå tvungen att skicka en CV när jag ansö­ker jobb de har mat­chat mig med! >.<

Var­för, oh var­för, kan det inte komma ut ett for­mat för CV som alla kan läsa. Måhända att jag borde lösa detta dilemma genom att göra ett sådant for­mat? Också… Jag öns­kar att det gick lät­tare att skriva in sig. Jag söker gärna jobb, men när jag först behö­ver skriva in mig på ett halvt dus­sin stäl­len, ibland med design som läm­nar myc­ket att önska och fram­förallt med använ­dar­vän­lig­het som läm­nar myc­ket att önska… Ja, då känns det inte rik­tigt lika kul.

Programmering, design, intervjuer

Jag var i Stock­holm i ons­dags! Pojk­vän­nen och jag åkte hem­i­från runt kvart i sex på mor­go­nen och kom till­baka runt mid­natt. Det var en lååååång dag. Men, jag har bör­jat få vissa idéer som jag ska implementera.

Var­för jag var i Stock­holm? En inter­vju som web­b­ut­veck­lare, på ett trev­ligt före­tag på Öster­malm, i vackra loka­ler. Vi tog tun­nel­ba­nan dit, och efter inter­vjun (som var ganska kort, jag arbe­tar nu med den upp­gift de vill att jag ska lösa för att de ska se hur jag tänker/arbetar) gick vi till­baka till cen­tral­sta­tio­nen. Enligt goog­le­maps var det 35 minu­ters pro­me­nad, jag tror det tog en timma för oss, myc­ket eftersom vi bör­jade med att gå åt fel håll. Men då fick vi se Kak­näs­tor­net, som pojk­vän­nen inte sett förut.

När vi satt på sta­tio­nen arbe­tade min hjärna för fullt. Jag var all­de­les för hypad för att kunna läsa något, så istäl­let bör­jade jag med idéer till blog­gen. Just nu har inte jag något rik­tigt inne­håll på melindrea.net, och jag kan inte tänka mig något på den sidan som inte redan finns antingen här på min blogg, eller på http://marie.hogebrandt.net. Det var då jag fick den snill­rika idén att istäl­let för att lägga ner krut på melindrea.net så ska jag länka till blog­gen, och istäl­let göra om blog­gen. Trä­ning i Word­Press, och jag kanske kan få ut en av de snygga desig­nerna som lekt runt i mitt huvud: http://www.exaltedage.net/xjobb/concept.html

Jag har också bör­jat med idéer till en ny sida för Dawn of a New Age. Om ett år, ett och ett halvt år kom­mer vi att byta till väst, så då behö­ver den tju­siga, isiga sidan att bytas ut. Pojk­vän­nen och jag har all­mänt arbe­tat på en vat­ten­ba­se­rad design med öar, sand och skepp. Vi får se hur saker och ting blir där.

Önska mig lycka till med jobbet!

 

Jobbsökning

Första tan­kar: Var­för måste jag skriva upp mig på en ny sida för varje jobb som jag är intres­se­rad av? Och var­för måste jag fylla i min CV på varje sida? Det är job­bigt och drygt, och jag skulle före­dra att inte behöva göra det. Spe­ci­ellt när mitt inter­net inte fun­ge­rade för bra just då jag höll på med det som mest.

Sidor jag har skri­vit upp mig på: