Kategoriarkiv: Allmänna tankar

NaNoWriMo

Jag har bestämt mig. Det blir skri­van­de det här året. Tidi­ga­re har jag ald­rig haft tid/ork att skri­va, och NaNoWriMo har all­tid kom­mit all­de­les för plöts­ligt. I år har jag idéer, jag har viss inspi­ra­tion, och en käns­la för vad jag vill göra.

Novem­ber, here I come!

Jag har instal­le­rat FocusWri­ter, för att se om det är bätt­re för mig än att använ­da Gedit. Kom­mer nog sak­na att inte se for­ma­te­ring­en när jag använ­der Mark­down, men det går nog bra.

Liten got­cha: Eftersom jag har Ubun­tu (som inte använ­der KDE) var jag tvung­en att instal­le­ra ett par oli­ka paket: sudo apt-get install libqt4-dev libzip-dev libenchant-dev.

Jag har anställning!

Så har jag fått ett jobb, ett myc­ket trev­ligt jobb på Pine­ber­ry i Stock­holm. Jag är utveck­la­re, där jag än så länge mest arbe­tar med inter­na verk­tyg.

Jag har job­bat i två vec­kor nu, och har fått en lägen­het litet över en tim­me från Stock­holm, så det är ju ock­så en gans­ka rejäl pend­ling. Gör mig inte så myc­ket, jag sover på tåget in, och på vägen till­ba­ka hin­ner jag reflek­te­ra över dagen och kom­ma ur “jobb”-tänket, så att säga.

Näs­ta helg kom­mer möb­ler, hus­ge­råd, gar­di­ner, lam­por och pojk­vän, vil­ket ska bli trev­ligt. Jag har en säng just nu, och inte så myc­ket mer. Ett ar lam­por, men ing­en i sov­rum­met, vårt fram­ti­da var­dags­rum (med par­kett­golv!), kon­to­ret eller i hal­len. Har inter­net, men bara i hal­len, så jag sit­ter på gol­vet…

Jag är så mainstream!

Jag fick en smartp­ho­ne i jul­klapp. Väl­digt snygg Sony Erics­son Xpe­ria x8, min mos­ters gam­la, som med en upp­da­te­ring till Andro­id 2.1 kun­de hands­kas med det vik­ti­gas­te jag behö­ver på en smartp­ho­ne: Sky­pe!

Jag har ock­så instal­le­rat Twit­ter (och bör­jat föl­ja en del per­so­ner), så att när jag åker på inter­vju­er ska jag kun­na roa mig på ett par oli­ka sätt, inklu­de­rat att mud­da. Discworld MUD, ett av mina gam­la haunts som jag åter­kom­mer till då och då. Jag hop­pas att jag ska kun­na upp­da­te­ra min blog på tele­fo­nen ock­så, eftersom då blir det för­hopp­nings­vis av litet ofta­re.

Min mam­ma har väckt ett nytt intres­se i mig, för­res­ten. Hon syr väs­kor för hand med lapp­täcks­me­to­der, och har visat mig hur enkelt det är, så jag kom­mer att sy en hel del av det när jag reser. Först ut är ett litet fodral, bara till­räck­ligt myc­ket för att skyd­da den om den ram­lar, i japansk vik­tek­nik. Mel­lan­blå lin­ne i bak­grun­den, rosa, grö­na och blåa små blom­mor på en offwhite bak­grund som möns­ter, och deko­ra­ti­va stygn i rosa. Per­fekt!

Twit­ter med bild finns här. Det ran­di­ga under är min flee­ce­filt från pojk­vän­nens mos­ter för ett par år sedan, och påsen är en van­lig ziplock.

Jobbsökningsfronten

Näs­ta vec­ka har jag tre inter­vju­er, fyra om man räk­nar med mötet med en rekry­te­ra­re som jag har pra­tat med på tele­fo­nen. Tre i Stock­holm, den fjär­de söderut. Blir långa dagar, men det är ju där­för jag har mina söm­nads­pro­jekt, sky­pe, MUD, twit­ter och kanske blog på tele­fo­nen! =)

Vän­tar på svar från ett före­tag som jag gjor­de ett arbets­prov för, där jag inte alls är nöjd med hur jag kla­ra­de av det, myc­ket eftersom tek­ni­ken inte vil­le sam­ar­be­ta med mig alls. Jag är en myc­ket bätt­re pro­gram­me­ra­re än vad det visa­de.

Vän­tar ock­så på att bli kon­tak­tad för ett annat arbets­prov, där jag har haft inter­vju med ett myc­ket trev­ligt par.

Fick för­res­ten ett arbets­prov idag, som kom­mer att bli… intres­sant och kom­pli­ce­rat. En sida som använ­der två oli­ka API­er, java­script temp­la­ting (ald­rig använt det), HTML5, och som ska fun­ge­ra i IE7 och bätt­re, samt ett fler­tal and­ra brow­sers, uti­från en väl­digt styrd design. Om man kän­ner mig så vet man vad det bety­der: Jag har jät­te­kul och ser fram­e­mot att verk­li­gen sät­ta tän­der­na i det!

Långa är väntans tider…

Oj, nu var det län­ge­se­dan jag skrev. Jag har var­ken haft tid eller ork att blog­ga, eftersom jag har varit runt gans­ka myc­ket på fle­ra inter­vju­er, men ingen­ting ännu. Har fått nej från ett par stäl­len, och vän­tar på svar/intervju från ett par and­ra.

Jag har bör­jat lära mig Djan­go, och ska sät­ta mig ner och för­sö­ka sät­ta mig in i http://xmlresume.sourceforge.net/, ett pro­jekt som över­gavs 2004, vil­ket väl är när­ma­re hund­ra år i “van­li­ga” år. Se om jag kan använ­da det, främst för att inte behö­va ha fle­ra oli­ka CVs på min sida.

Min hem­si­da har upp­da­te­rats, kod­mäs­sigt! Nu är det HTML5, där jag är litet led­sen att en del tag­gar inte ännu fun­ge­rar (främst details/summary), men jag har tagit bort en hel del divar och bytt ut dem mot header/footer/nav, samt aside/section. Jag ska även arbe­ta på PDF-han­te­ring inom PHP, så att folk som lad­dar ner min CV får en helt färsk CV, sna­ra­re än när jag senast upp­da­te­ra­de den och flyt­ta­de den till mina filer.

Radiotjänst — stalkers?

Så, min tele­fon ring­de. Det var en trev­lig dam från Radi­o­tjänst som upp­lys­te mig om att det var skärpt TV-licen­se­kon­troll i mitt områ­de, och att eftersom jag nyli­gen flyt­tat så ring­de hon för att jag skul­le kun­na berät­ta att jag har en TV. Kon­ver­sa­tio­nen:

Jag: “Jag har ing­en TV.”

Hon: “Var har du gjort av den, då?”

Jag: “Jag har ald­rig haft någon TV…”

Hon: “Hur tit­tar du på TV, då? Via datorn?”

Jag: “Jag tit­tar inte på TV.” (inte helt sant — jag tit­tar på TV hos mina för­äld­rar ibland)

Hon: “Tit­tar du på film?”

Jag: “Ja, det gör jag, och det gör jag på datorn.”

Hon: “Har du en fri­ståen­de DVD spe­la­re?”

Jag: “Nej, det har jag inte.” (Hur menar hon — skul­le jag behö­va beta­la TV-licens om jag hade en extern DVD spe­la­re?)

Hon: “Har du någon digi­tal­box?”

Jag: “Nej, det har jag inte.”

Hon: “Jaha, då får vi ord­na det på något annat sätt.”

Jag: “Men jag har ing­en TV!”

Hon: “Jag sade, då får vi ord­na det på något annat sätt.”

…vad sjut­ton tän­ker hon “ord­na”? Jag har ing­en TV, jag har ing­en DVD spe­la­re utan­för min dator… Jag har inte haft någon­de­ra sedan jag flyt­ta­de från Upp­sa­la 2005! Är det så otro­ligt att man inte har en TV? DVD fil­mer har jag, visst, men de spe­lar jag upp på min sto­ra skärm på datorn.

Målning, programmering och internet

Vi har nu tele2 mobilt inter­net hem­ma. Det är väl­digt osä­kert, och jag har fun­de­rat på att höra av mig till tele2 och se om det finns en möj­lig­het att få någon­ting för att “stär­ka” upp­kopp­ling­en. Just nu har vi 3G-upp­kopp­ling­en, så det är skönt och snabbt. Var en här­lig käns­la när det förs­ta gång­en kic­ka­de in, det kan jag lova dig. Gick på ett kick att få ner upp­da­te­ring­ar­na, så nu är datorn helt upp­da­te­rad, och Sam­ba instal­le­rat. Vi har ock­så instal­le­rat chat­plus på dato­rer­na, för att kun­na chat­ta på nät­ver­ket, ifall pojk­vän­nen sit­ter nere och jag uppe, eller lik­nan­de.

Idag måla­de pojk­vän­nen en stor del av tiden. Mina för­äld­rar har lovat att han ska få det sista av datorn om han målar bra (pap­pa vill ha hjälp med deras hus), så nu när allt annat i som­mar är fär­digt kan det bör­ja.

Under tiden pro­gram­me­ra­de jag. Jag har länge skju­tit upp job­bet på IV, men nu är det defi­ni­tivt dags. Data­ba­sen är fruk­tans­värd. Det finns fält som inte används, fält som verk­li­gen bor­de ha kun­nat vara över­lap­pan­de, fält som bor­de använ­das men inte gör det, och fält som bara är olo­gis­ka eller hems­ka. Jag har ska­pat klas­sen Cha­rac­terIn­for­ma­tion, men innan jag har ett bätt­re hum om vad oli­ka saker gör vill jag inte göra den helt fär­dig. Jag behö­ver ock­så gå ige­nom vil­ka abi­li­ti­es som används, för att på så sätt kun­na spa­ra infor­ma­tio­nen bätt­re. Just nu är allt all­de­les för upp­de­lat, jag skul­le vil­ja se till så att man använ­der sam­ma filer så långt som möj­ligt, inte som nu när allt är spritt över fle­ra kata­lo­ger.

Hej och hå. Öns­kar man kun­de skri­va in sig på ett enda stäl­le och sedan få allt. Men nu är det arbets­för­med­ling­en, får se på and­ra stäl­len sedan.

Upp­da­te­ring:

Många jobb som ver­kar bra, men nu har jag ansökt om det som går ut i mor­gon, får vän­ta med and­ra till sena­re.

Elva dagar sedan det senaste inlägget

Nu är min sys­ters bröl­lop avkla­rat. Jag sjöng “The Rose” och fick många kom­pli­mang­er för sång­en, samt tårar från både bru­den och brud­gum­men.

Det blev ing­et bäl­te till klän­ning­en, utan bara mitt läder­bäl­te.  Det blev väl­digt snyggt, och det skul­le nog bli­vit all­de­les för varmt att ha något mer. Det var varmt nog att dan­sa på bröl­lo­pet i den kläd­seln, ska sägas! Så, nu är hon en anstän­dig kvin­na, och pap­pa har “för­lo­rat ett bekym­mer och fått två nya” som han uttryck­te sig.

Vi åker upp­åt om en och en halv vec­ka, för att häm­ta  res­ten av våra saker och ge till­ba­ka nyck­lar­na till vär­den. Där vi bor bör­jar nu att bli iord­ning­ställt, och vi trivs bra där, även om tvätt­ma­ski­nen är tra­sig (vil­ket leder till att vi är hos mina för­äld­rar idag så att vi kan få en del tvät­tan­de gjort), och mam­mas gam­la cykel bara har en väx­eln — ettan, så vi har inte lyc­kats ge oss iväg ut någon­ting. Vi har dock hit­tat fle­ra ryggsäc­kar som kom­mer att vara till nyt­ta för oss när vi bör­jar cyk­la och hand­la.

Jag stä­da­de gar­de­ro­ben för­ra vec­kan. Jag hit­ta­de två mus­lik, ett på gol­vet och ett i ett plast­glas. Vi släng­de båda plast­gla­sen. Vi har ock­så ren­sat ige­nom alla klä­der mina för­äld­rar läm­nat kvar i som­mar­stu­gan, så nu har vi fle­ra byrå­lå­dor. Mer intres­sant: Vi hit­ta­de en mas­sa gam­la böc­ker i bok­hyl­lan!

På västkusten!

Nu har förs­ta etap­per­na av flyt­ten (inklu­de­rat tågre­sa med väs­kor och ryggsäc­kar) avkla­rats. Jag sit­ter hos mina för­äld­rar, och när vi har vak­nat ordent­ligt ska jag och Pojk­vän­nen åka till “vårt” nya hus och fort­sät­ta stä­da. Vi har fix­at ett sov­rum i röran, men köket behö­ver stä­das ige­nom innan det kan använ­das. Vi ska ock­så för­sö­ka få upp det sista av Pojk­vän­nens skriv­bord, även om hans dator står hos för­äld­rar­na fort­fa­ran­de — vi har ing­et inter­net hem­ma hos oss.

För­hopp­nings­vis ikväll blir min kjol + blus till sys­ters bröl­lop fär­digt. Jag och min mor är fort­fa­ran­de litet oen­se om hur ett bäl­te ska se ut, men vi får se hur det blir när jag prö­var den med kor­sett, kjol och blu­sen. Det skul­le vara en väst till, men mor och sys­ter tyck­te att det var snyg­ga­re att inte ha väs­ten som döl­jer blu­sen (blu­sen är i ett otro­ligt vac­kert lila/silver skim­ran­de tyg), men Pojk­vän­nen kän­ner att bara ha ett smalt bäl­te kan göra blu­sen för byl­sig. När den är fär­dig kom­mer jag att läg­ga upp ett kort av den på blog­gen, sam­ma kort som kom­mer att ham­na i mitt gal­le­ri, eftersom jag vill visa upp alla mina syd­da verk.

För­res­ten så är det svin­dyrt att få post efter­sänt, så jag har bestämt mig för att inte göra det. Jag får ändå inte brev av någon annan än myn­dig­he­ter.

Snart natti

Nu är skaf­fe­ri­et stä­dat (dock inte inpac­kat), kyl­skåpet tömt men inte stä­dat… Kanske tre-fyra disk­ho­ar kvar, och slut­li­gen damm­sug­ning och sku­ra gol­ven, även om det inte blir helt rent för­rän vi har fått ut all­ting.

I mor­gon kom­mer vi att spe­la roll­spel med en kom­pis som kom­mer att skjut­sa oss till tåget arla ons­dag mor­gon, vil­ket kom­mer bli kul. Sha­dowrun, där vi har ett pro­fes­sio­nellt team av sex per­so­ner (två karak­tä­rer var). Vi bestäm­de oss för att göra två karak­tä­rer var för att dels få litet stör­re team, och även för att få litet vari­a­tion.

Sömnlösa tankar om då och nu

En vän till mig dog den 29nde juni. Någon som jag har skrat­tat och grå­tit med, och delat många inten­si­va stun­der med, men som jag inte viss­te nam­net på innan jag hör­de nyhe­ten. Vi lär­de kän­na varand­ra onli­ne, och har spe­lat roll­spel till­sam­mans i fle­ra år.

Det är en kons­tig käns­la när många vän­ner man har är såda­na man ald­rig egent­li­gen “träf­fat”. Två per­so­ner som är bered­da att bli kon­tak­ta­de av arbets­gi­va­re, som har gått med på att vara refe­ren­ser för mig, är vän­ner onli­ne. Jag träf­fa­de min pojk­vän onli­ne, och sto­ra delar av vårt för­hål­lan­de har vi haft ett distans­för­hål­lan­de där vi träf­fa­des en gång per år som mest. Nu bor vi dock ihop, så vi har tagit igen ska­dan.

Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?1958 sjöng Lill-Babs om en solochvå­ra­re som häv­da­de att han flyt­ta­de till “amer­ka”, men som nu inte har skri­vit på fem­ton år. Över­lag så känns fem­ton år som om det är aning­en länge att vän­ta (vil­ket ju är mening­en med sång­en) men om man tit­tar på situ­a­tio­nen och jäm­för med hur det är nu… Att få ett brev i måna­den från USA var något stort. När utvand­ring­en var som star­kast var ett ame­ri­kabrev en stor hän­del­se.

Idag kan jag få svar ome­del­bart. Jag kan sit­ta i Sve­ri­ge och direkt få kon­takt med någon som bor tusen­tals mil ifrån mig. 1911 tog det fle­ra måna­der med båt och sedan tåg eller häst och vagn till, säg, Salt Lake City. Nu tar det 1214 tim­mar med flyg. Värl­den blir mind­re och mind­re.