Jag har anställning!

Så har jag fått ett jobb, ett myc­ket trev­ligt jobb på Pine­ber­ry i Stock­holm. Jag är utveck­la­re, där jag än så länge mest arbe­tar med inter­na verk­tyg.

Jag har job­bat i två vec­kor nu, och har fått en lägen­het litet över en tim­me från Stock­holm, så det är ju ock­så en gans­ka rejäl pend­ling. Gör mig inte så myc­ket, jag sover på tåget in, och på vägen till­ba­ka hin­ner jag reflek­te­ra över dagen och kom­ma ur “jobb”-tänket, så att säga.

Näs­ta helg kom­mer möb­ler, hus­ge­råd, gar­di­ner, lam­por och pojk­vän, vil­ket ska bli trev­ligt. Jag har en säng just nu, och inte så myc­ket mer. Ett ar lam­por, men ing­en i sov­rum­met, vårt fram­ti­da var­dags­rum (med par­kett­golv!), kon­to­ret eller i hal­len. Har inter­net, men bara i hal­len, så jag sit­ter på gol­vet…