Jag är så mainstream!

Jag fick en smartp­ho­ne i jul­klapp. Väl­digt snygg Sony Erics­son Xpe­ria x8, min mos­ters gam­la, som med en upp­da­te­ring till Andro­id 2.1 kun­de hands­kas med det vik­ti­gas­te jag behö­ver på en smartp­ho­ne: Sky­pe!

Jag har ock­så instal­le­rat Twit­ter (och bör­jat föl­ja en del per­so­ner), så att när jag åker på inter­vju­er ska jag kun­na roa mig på ett par oli­ka sätt, inklu­de­rat att mud­da. Discworld MUD, ett av mina gam­la haunts som jag åter­kom­mer till då och då. Jag hop­pas att jag ska kun­na upp­da­te­ra min blog på tele­fo­nen ock­så, eftersom då blir det för­hopp­nings­vis av litet ofta­re.

Min mam­ma har väckt ett nytt intres­se i mig, för­res­ten. Hon syr väs­kor för hand med lapp­täcks­me­to­der, och har visat mig hur enkelt det är, så jag kom­mer att sy en hel del av det när jag reser. Först ut är ett litet fodral, bara till­räck­ligt myc­ket för att skyd­da den om den ram­lar, i japansk vik­tek­nik. Mel­lan­blå lin­ne i bak­grun­den, rosa, grö­na och blåa små blom­mor på en offwhite bak­grund som möns­ter, och deko­ra­ti­va stygn i rosa. Per­fekt!

Twit­ter med bild finns här. Det ran­di­ga under är min flee­ce­filt från pojk­vän­nens mos­ter för ett par år sedan, och påsen är en van­lig ziplock.

Jobbsökningsfronten

Näs­ta vec­ka har jag tre inter­vju­er, fyra om man räk­nar med mötet med en rekry­te­ra­re som jag har pra­tat med på tele­fo­nen. Tre i Stock­holm, den fjär­de söderut. Blir långa dagar, men det är ju där­för jag har mina söm­nads­pro­jekt, sky­pe, MUD, twit­ter och kanske blog på tele­fo­nen! =)

Vän­tar på svar från ett före­tag som jag gjor­de ett arbets­prov för, där jag inte alls är nöjd med hur jag kla­ra­de av det, myc­ket eftersom tek­ni­ken inte vil­le sam­ar­be­ta med mig alls. Jag är en myc­ket bätt­re pro­gram­me­ra­re än vad det visa­de.

Vän­tar ock­så på att bli kon­tak­tad för ett annat arbets­prov, där jag har haft inter­vju med ett myc­ket trev­ligt par.

Fick för­res­ten ett arbets­prov idag, som kom­mer att bli… intres­sant och kom­pli­ce­rat. En sida som använ­der två oli­ka API­er, java­script temp­la­ting (ald­rig använt det), HTML5, och som ska fun­ge­ra i IE7 och bätt­re, samt ett fler­tal and­ra brow­sers, uti­från en väl­digt styrd design. Om man kän­ner mig så vet man vad det bety­der: Jag har jät­te­kul och ser fram­e­mot att verk­li­gen sät­ta tän­der­na i det!