Elva dagar sedan det senaste inlägget

Nu är min sys­ters bröl­lop avkla­rat. Jag sjöng “The Rose” och fick många kom­pli­mang­er för sång­en, samt tårar från både bru­den och brud­gum­men.

Det blev ing­et bäl­te till klän­ning­en, utan bara mitt läder­bäl­te.  Det blev väl­digt snyggt, och det skul­le nog bli­vit all­de­les för varmt att ha något mer. Det var varmt nog att dan­sa på bröl­lo­pet i den kläd­seln, ska sägas! Så, nu är hon en anstän­dig kvin­na, och pap­pa har “för­lo­rat ett bekym­mer och fått två nya” som han uttryck­te sig.

Vi åker upp­åt om en och en halv vec­ka, för att häm­ta  res­ten av våra saker och ge till­ba­ka nyck­lar­na till vär­den. Där vi bor bör­jar nu att bli iord­ning­ställt, och vi trivs bra där, även om tvätt­ma­ski­nen är tra­sig (vil­ket leder till att vi är hos mina för­äld­rar idag så att vi kan få en del tvät­tan­de gjort), och mam­mas gam­la cykel bara har en väx­eln — ettan, så vi har inte lyc­kats ge oss iväg ut någon­ting. Vi har dock hit­tat fle­ra ryggsäc­kar som kom­mer att vara till nyt­ta för oss när vi bör­jar cyk­la och hand­la.

Jag stä­da­de gar­de­ro­ben för­ra vec­kan. Jag hit­ta­de två mus­lik, ett på gol­vet och ett i ett plast­glas. Vi släng­de båda plast­gla­sen. Vi har ock­så ren­sat ige­nom alla klä­der mina för­äld­rar läm­nat kvar i som­mar­stu­gan, så nu har vi fle­ra byrå­lå­dor. Mer intres­sant: Vi hit­ta­de en mas­sa gam­la böc­ker i bok­hyl­lan!