Bah. Bootstrap >.

Har pre­cis bytt till Roots som tema, eftersom det är trev­ligt att använ­da som bas för att skin­na om min blog, vil­ket behövs. Väl­digt myc­ket.

Var­för bekla­gar jag mig, då?

  1. Twit­ter Bootstrap är grun­den. Den har många myc­ket snyg­ga effek­ter, men har all­de­les för myc­ket grått/svart/vitt för min smak. Spe­ci­ellt irri­te­ran­de är att många av fär­ger­na är hård­ko­da­de, trots att de är skri­ven i LESS.
  2. Bootstrap är skri­vet i Less, så för att kun­na använ­da min favo­rit Sass är jag tvung­en att häm­ta en port skri­ven av John W. Long.
  3. Mås­te kom­ma mig för att lis­ta ut hur jag vill att min blog ska se ut >.>